چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
تئاتر رویای نیمه شب تابستان
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ / مصطفا کوشکی / تئاتر رویای نیمه شب تابستان
دردسرهای مجوز فیلم ـ تئاتر «رویای یک شب نیمه تابستان»
مصطفا کوشکی که قرار بود فیلم تئاترش با نام «رویای یک شب نیمه تابستان»…
 •  •