پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
ضیا الدین سردار
شناختِ مجعولِ غرب از شرق به تلقیِ قوانین صرف از شریعت منجر شد/ بنیانِ اسلام در نظر اروپایی‌ها چیزی جز رفرمِ اسلامی نیست/ اسلام با مفهومِ دموکراسی قابل تعریف نیست
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ / ضیا الدین سردار / فلسفه و اسلام / شریعت و مدرنیسم / اسلام و لیبرالیسم / اعتدال و افراط / داعش و افراط گرا / روح دین مدارا است / اسلام و مدارا
شناختِ مجعولِ غرب از شرق به تلقیِ قوانین صرف از شریعت منجر شد/ بنیانِ اسلام در نظر اروپایی‌ها چیزی جز رفرمِ اسلامی نیست/ اسلام با مفهومِ دموکراسی قابل تعریف نیست
ایلنا: ضیاءالدین سردار می‌گوید: شریعت محتاج بازسازی است. این بازسازی به معنای جعل شریعت نیست، به معنای همخوان کردن زوری آن با ارزش‌های دنیای مدرن نیست بلکه بازگشت به…
 •  •  •  •  •  •  •  •