شنبه, ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ / 6 June, 2020
فاطمه قاسم‌زاده
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ / کودکان کار و خیابان / فاطمه قاسم‌زاده / کودکان بی‌شناسنامه / شبکه یاری کودکان کار / کودکان زباله گرد / طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان / منع کار کودک در قانون کار / آیین نامه حمایت از حقوق کودکان / انجمن های حقوق کودک
کودکان در چرخه استثمار؛ از مافیای زباله تا کولبری/ قانون کار برای حمایت از کودکان، اصلاح شود
ایلنا: فاطمه قاسم زاده، بر ضرورت اصلاحات قانونی و تغییر نگاه غالب در پدیده کودکان کار، تاکید دارد؛ رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار معتقد است؛ دستگیری، راه‌حل نیست.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •