دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
فرزانه تاییدی درگذشت
فرزانه تاییدی درگذشت
فرزانه تاییدی درگذشت
فرزانه تاییدی بازیگرسینما و تاتردرگذشت.
۵ روز قبل / فرزانه تاییدی درگذشت /
 •