چهارشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۹ / 8 July, 2020
پرهزینه بودن تولید تئاتر
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ / مسعود دلخواه / وضعیت دشوار تئاتر / بلیت‌های تخفیف‌دار دانشجویی / بلیت‌های گران تئاتر / پرهزینه بودن تولید تئاتر
تئاتر را به آزمایشگاه ببرید!/ضرورت امنیت هنری در تئاتر
مسعود دلخواه معتقد است: وضعیت کنونی تئاتر تحت تأثیر عواملی است که با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و زمانیکه یک عضو از بدنه تئاتر درد می‌گیرد باید تئاتر را به آزمایشگاه برد و بررسی کرد که چه مسائلی باعث درد آن عضو شده است. در آزمایش است که مشکلات ریشه‌یابی می‌شوند. ما نمی‌توانیم تنها یک دلیل برای وضعیت کنونی تئاتر بیاوریم.
 •  •  •  •  •