شنبه, ۵ مهر, ۱۳۹۹ / 26 September, 2020
دندان هیلتر
تصاویر منسوب به دندان هیتلر برای نخستین با منتشر شد
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ / دندان هیلتر / کاخ کرملین
تصاویر منسوب به دندان هیتلر برای نخستین با منتشر شد
برای نخستین تصاویر منسوب به دندان هیتلر منتشر شد.
 •  •