چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
کوکلس کلان
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / کوکلس کلان / زنان / انجمن مخفی / سفیدپوستان / نژادپرستی / خانواده / فمنیسم
"کوکلِس‌کلان"؛ انجمن مخفی زنان
این کلان‌های جدید که در دهه ۱۹۲۰ بین سه تا شش میلیون آمریکایی را به خود جلب کردند، از لحاظ کلیدی با گذشته خود متفاوت بودند. این سازمان بازسازی‌شده مورد پذیرش و مقبولیت مردم بود و حتی دولت آمریکا نیز با آن‌ها ارتباط خوبی داشت و در سراسر ایالات متحده گسترده شدند.
روایتی از زنانی متفاوت در آمریکا؛ زنان سفید کوکلس‌کلان!
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / کوکلس کلان / نژادپرستی
روایتی از زنانی متفاوت در آمریکا؛ زنان سفید کوکلس‌کلان!
برخی از زنان کلان به آسانی می‌توانند تعصب تلخ نژادی و مذهبی را در سیاست‌های مترقی تلفیق کنند. همان‌طور که می‌دانیم، این زنان ادعا کردند که هیچ تضادی بین نژادپرستی و تعصب آن‌ها برای مزایای تأمین اجتماعی و حقوق برابر وجود ندارد.
 •  •  •  •  •  •  •