یکشنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۹ / 24 January, 2021
فرهاد سلکی
عضویت فرهاد سلکی در انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان جهان
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ / فدراسیون ناشنوایان
عضویت فرهاد سلکی در انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان جهان
فرهاد سلکی رئیس انجمن فوتبال و فوتسال ناشنوایان ایران به عنوان عضو کمیته مالی انجمن بین المللی فوتبال ناشنوایان منصوب شد.
 •