دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

دیوان اشراق


دیوان اشراق

حکیم میرداماد از حکمای نامدار عصر صفوی است .کتاب دیوان اشراق از سروده های این حکیم سترگ مشتمل بر: قصاید، غزلیات و ملمّعات و تأملات گرانقدر او در زمینه های گوناگون است .

حکیم میرداماد از حکمای نامدار عصر صفوی است .کتاب دیوان اشراق از سروده های این حکیم سترگ مشتمل بر: قصاید، غزلیات و ملمّعات و تأملات گرانقدر او در زمینه های گوناگون است .