دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

معرق خاتم


در این نوع معرق برشهای رنگی خاتم جایگزین چوبهای رنگی ساده می شوند و محیط و فاصلهٔ نقشها به وسیلهٔ خط باریكی كه زه نامیده می شود از زمینه و دیگر قسمتهای نقشه تفكیك می گردد . شیوهٔ …

در این نوع معرق برشهای رنگی خاتم جایگزین چوبهای رنگی ساده می شوند و محیط و فاصلهٔ نقشها به وسیلهٔ خط باریكی كه زه نامیده می شود از زمینه و دیگر قسمتهای نقشه تفكیك می گردد . شیوهٔ عمل به ترتیب زیر است :

۱) برشهای آماده شدهٔ خاتم را به اندازهٔ پهنای نقش مورد نظر درز می كنند .

۲) چوب یا عاجی را كه به عنـوان زه بایستی مورد استفـاده قرار بگیـرد بر زیر مدل به طور موقت می چسبانند و به فاصلهٔ یك میلیمتر از لبهٔ نقشه به طرف داخل دوربری میكنند و بدین ترتیب نوار باریـكی با تركیب نقشـهٔ مورد نظر به دسـت می آید كه آن را بر جـای اصـلی برروی تابلـو نصب می كنند . عین این عمل را در مورد خطوطی كه حد فاصل قطعه های مختلف نقشه وجود دارد انجام می دهند .

۳) پس از زه بری باقی ماندهٔ نقشه را از روی چوب یا عاج جدا كرده و سپس آن را برروی برشهای رنگی خاتم قرار می دهند و دوربری می كنند .

نكتهٔ قابل توجه در مورد دوربری خاتم این است كه برشهای خاتم ، به علت ظرافت ، اگر تحت فشار مستقیم ارهٔ مویی قرار بگیرند متلاشی می شوند و برای جلوگیری از این مسئله در موقع برش ، یك قطعه چوب به اندازهٔ نقشـه و خاتـم در زیر آن قرار می دهند و بدین ترتیب خاتمها بین دو قطعـهٔ سه لایی نقشه و چوب زیرین ، كمتر تحت فشار قرار گرفته و آسان تر بریده می شوند .

۴) بقیهٔ مراحل معرق خاتم مانند معرق ساده است با این تفاوت كه در هنگام سائیدن و پرداخت سطح آن ، كمی بی احتیاطی باعث متلاشی شدن و از بین رفتن نقشهای خاتم می شود .

۵) در اشیاء بزرگ (( معرق ـ خاتم )) كه زمینهٔ سادهٔ آن از یك نوع خاتم است ، پر كردن زمینه و درز كردن خاتمهای آن ، پس از چسبانیدن نقشهای معرق مستقیماً روی شیء انجام می شود .