چهارشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۴۰۱ / 10 August, 2022
مجله ویستا

بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بردقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر ۱۵ ۲۰ سال شهرستان ایلام


بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بردقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر ۱۵ ۲۰ سال شهرستان ایلام

با توجه بر تاکید روزافزون براهمیت تمرین ذهنی وکاربردهای متنوع آن درآموزش ویادگیری وبهبودمهارت های ورزشی ,این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بر دقت سرویس والیبال پرداخته است

با توجه بر تاکید روزافزون براهمیت تمرین ذهنی وکاربردهای متنوع آن درآموزش ویادگیری وبهبودمهارت های ورزشی ،این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بر دقت سرویس والیبال پرداخته است. روش تحقیق نیمه تجربی وبا استفاده از پیش آزمون وپس آزمون می باشد .

جامعه آماری وحجم نمونه را ۴۵ دختر والیبالیست ۱۵-۲۰ سال شهرستان ایلام تشکیل می دهند ،که به سه گروه تجربی کسانی که ضمن تمرین عملی از تمرین ذهنی نیزبهره برده اند. کسانی که ضمن استفاده از تمرین عملی وذهنی از طریق فیلم ویدئویی از عملکرد بازخورد داشته اند وگروه کنترل که فقط تمرین عملی داشته اند تقسیم شدند.

ابتدا از کلیه آزمودنی ها ،آزمون اولیه گرفته شد وسپس گروه هابه مدت ۲۴ جلسه تمرین کردند. آنگاه آزمون پایانی گرفته شد. برای اندازه گیری دقت سرویس والیبال از آزمون استاندارد والیبال ایفرد وجهت انجام تمرین ذهنی از روش آزمون ذهنی هیک من استفاده شد. هدف کلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر تمرین ذهنی برافزایش دقت سرویس والیبال با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بوده است. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون t وابسته ،تحلیل واریانس وآزمون کوکی استفاده شد ونتایج زیر به دست آمد:هرسه شیوه ی تمرین بر دقت سرویس والیبال تاثیر داشتند.

بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی وگروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد . بین تاثیر شیوه تمرین گروه تجربی ۱ وگروه تجربی ۲ اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی ۲ وگروه کنترل اختلاف معنی دار بود.

عنوان فایل
بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بردقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر ۱۵-۲۰ سال شهرستان ایلام application/pdf
f2c6e0b6-e15b-4575-af4f-b3f43ccdd570ISSN 1563-3306-8-083.pdf
245 KB
دانلود

نویسنده : دکتر بهرام یوسفی ـ مژگان صالحی پورهمچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری تحلیل بازارسایت اقتصادنیوزخبرگزاری صدا و سیماسایت خبرآنلاینسایت بیتوتهسایت مجله شبکهروزنامه شرقسایت نامه نیوز