چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

مطالعه تغییرات اسید هیالورونیک ماتریکس خارج سلولی در کارسینومای کولون


مطالعه تغییرات اسید هیالورونیک ماتریکس خارج سلولی در کارسینومای کولون

ماتریکس خارج سلولی شبکه پیچیده ای از پروتئین ها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که نقش با اهمیتی در فیزیولوژی طبیعی سلول ها و تنظیم میان کنش های سلول سلول و سلول ماتریکس خارج سلولی ایفا می کند

● زمینه و هدف:

ماتریکس خارج سلولی شبکه پیچیده ای از پروتئین ها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که نقش با اهمیتی در فیزیولوژی طبیعی سلول ها و تنظیم میان کنش های سلول- سلول و سلول- ماتریکس خارج سلولی ایفا می کند. تغییر اجزای این بخش بافتی زمینه ساز ترانسفورماسیون های سلولی و متاستاز می باشد. هدف این مطالعه ردیابی تغییرات اسید هیالورونیک ماتریکس خارج سلولی در استرومای کارسینومای کولون در پاسخ به رنگ آمیزی آلسین بلو به روش تغییر بحرانی غلظت یون منیزیم بود.

● روش بررسی:

بلوک های پارافینی ۳۰ بیمار با تشخیص کارسینومای کولون (از هر گرید ۱۰ بیمار) از فایل آسیب شناسی انتخاب گردید. پس از بریدن مقاطعی با ضخامت ۵-۶ میکرومتر برشها با روش هماتوکسیلن- ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از تایید تشخیص قبلی سایر برشها به روش آلسین بلو با pH=۵.۸ به طریقه تغییر غلظت بحرانی یون منیزیم رنگ آمیزی شدند و آنگاه بر اساس شدت رنگ آمیزی به گریدهای سه گانه (۱) و (۲) و (۳) به ترتیب از کم به متوسط زیاد درجه بندی شدند. اطلاعات حاصله به کمک نرم افزار آماری SPSS با تست های غیرپارامتری تجزیه و تحلیل شدند.

● یافته ها:

نتایج نشان داد که بین گریدینگ هیستوپاتولوژیک و شدت واکنش استرومای تومور به آلسین بلو ارتباط معنی داری وجود دارد (p<۰.۰۰۵). با تست Man Whitney میان گرید I هیستوپاتولوژی با گرید II آن از نظر شدت پاسخ استروما به آلسین بلو اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالی که این اختلاف برای گرید I با III و گرید II با III به ترتیب با (p<۰.۰۰۲) و (p<۰.۰۰۵) معنی دار است.

● نتیجه گیری:

اختلاف واکنش استرومای تومور به آلسین بلو در گریدهای مختلف سرطان کولون انعکاسی از میزان متفاوت اسید هیالورونیک استروما بوده و می تواند در توجیه پتانسیل متفاوت سلولهای سرطانی با گریدهای مختلف در ایجاد متاستاز کمک کننده باشد.

عنوان فایل
مطالعه تغییرات اسید هیالورونیک ماتریکس خارج سلولی در کارسینومای کولون application/pdf
motale taghirat.pdf
280 KB
دانلود

محمدرضا عرب

احمداله یاری

فریدون سرگلزایی اول

هوشنگ رفیق دوست

مهربد کریمی