شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی منطقه بافق


بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی منطقه بافق

پدیده فرسایش بادی از عمده معضلات در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود در جنوب شهرستان بافق نیز این پدیده فعال بوده و همواره خساراتی به راه های ارتباطی و بویژه راه آهن سراسری تهران بندرعباس و تهران کرمان درمحدوده جنوب بافق و اراضی زراعی و روستاهای مجاور وارد می کند

پدیده فرسایش بادی از عمده معضلات در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. در جنوب شهرستان بافق نیز این پدیده فعال بوده و همواره خساراتی به راه های ارتباطی و بویژه راه آهن سراسری تهران - بندرعباس و تهران-کرمان درمحدوده جنوب بافق و اراضی زراعی و روستاهای مجاور وارد می کند. به منظور کنترل فرسایش بادی در خط راه آهن در این منطقه ابتدا منشا رسوبات مشخص شد که شامل دشت سرآپانداژ جنوب غرب ارگ و مسیل رود شور زرند و رخساره های حساس به فرسایش بادی موجود بر روی این دشت سر و همچنین جلگه رسی مجاور آن است. به منظور کنترل فرسایش بادی و جلوگیری از حرکت ماسه ها به ریلهای راه آهن، مطالعات پایه مانند آب و هوا، ژئومرفولوژی خاک، پوشش گیاهی، آ بهای زیرزمینی و ... انجام و محدودیت های آب و هوایی و ویژگی های خاک در این محدوده بررسی شد و مشخص گردید که محدوده منشا دارای محدودیت های آب و هوایی و ادافیکی است. از این رو استفاده از روشهای صرفا بیولوژیکی در این منطقه جوابگو نیست. بنابراین برای محافظت از ریل راه آهن مخلوطی از روشهای بیولوژی و مکانیکی استفاده شد. روشهای پیشنهاد شده برای کنترل فرسایش بادی در مجاورت ریل عبارتند از: باد شکن زنده با استفاده از گیاهان بومی منطقه، حفر خندق و احداث باد شکن غیرزنده و همچنین تقویت پوشش سنگفرشی موجود در رخساره ها.

عنوان فایل
بررسی روش های کنترل فرسایش بادی برای حفاظت راه آهن مطالعه موردی: منطقه بافق application/pdf
raveshhaye controle farsayesh.pdf
204 KB
دانلود

حسن احمدی

محمدرضا اختصاصی

نیا سادات فیض

محمدجواد قانعی بافقی