جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

ارتباط موثر.راز موفقیت مدیران


ارتباط موثر.راز موفقیت مدیران

«در یک مفهوم دقیق تر، انسان از مفهوم ارتباطات، یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده را درک می کند. ارتباط بین دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که از مفهوم «فاعلیت» یک …

«در یک مفهوم دقیق تر، انسان از مفهوم ارتباطات، یک جریان دو سویه تفهیم و تفاهم میان دو موجود زنده را درک می کند. ارتباط بین دو انسان، نوعی رفتار اجتماعی است که از مفهوم «فاعلیت» یک قطب تا فهم و احساس و رفتار قطب دیگر گسترده است. ارتباطات، نوع خاصی از رفتار اجتماعی یا رفتار متقابل است که طی آن، مفهوم مورد نظر مستقیماً به کمک علامات مختص به موضوع، به گیرنده منتقل می شود.»

کلمات کلیدی: ارتباط موثر.راز موفقیت مدیران فرایند ارتباط

مفهوم از یک منبع (دهنده پیام) به گیرنده آن می رسد. این پیام به صورت رمز درمی آید (شکل نمادین به خود می گیرد) به وسیله نوعی ابزار (کانال) به گیرنده پیام می رسد و او آن را به صورت پیـــام در می آورد. (از رمز خارج می کند) که مقصود و موردنظر دهنده پیام است. منبع پیام از طریق به رمز درآوردن یک فکر یا اندیشه به وجود می آید.

پیام یک محصول فیزیکی و واقعی است که در سایه به رمز درآوردن منبـع پیام به وجـود می آید هنگامی که ما حرف می زنیم کلام همان پیام است. هنگامی که می نویسیم، نوشته چیزی جز پیام نیست. کانال وسیله ای است که پیام از آن عبور می کند. منبع پیام& کانـال را مشخص می کند و ما باید تعیین کنیم که آیا از یک کانال رسمی یا غیررسمی استفاده می کنیم. گیرنده پیام، موضوع یا کسی است که پیـام به او داده می شود. ولی پیش از آنکه پیام دریافت شود باید نماد یا علائم موضوع در آن به گونه ای درآید که برای گیرنده پیام قابل درک باشد. این مرحله را از رمز خارج کردن پیام می نامند. از طریق بازخور هم می توان مشخص کرد که آیا گیرنده پیام آن را به درستی درک کرده است یا خیر.

مدیران عوامل ذیل را مانع از یک ارتباط صحیح و مناسب در محیط کار معرفی می کنند:

۱) فقدان دانش و اطلاعات؛

۲ ) مشخص نکردن اولویتها به طور دقیق؛

۳ ) گوش نکردن؛

۴ ) فقدان درک کامل سخن گوینده و قصور در پرسش؛

۵ ) عدم توجه به نیازهای دیگران؛

۶ ) خوب فکرنکردن و زود نتیجه گیری کردن؛

۷ ) از دست دادن صبر و شکیبایی و وارد بحث و جدل شدن؛

۸ ) کمبود وقت؛

۹ ) حوصله نداشتن؛

۱۰ ) تلاش نکردن برای چاره جویی.

اگر این مشکلات شناخته و برطرف نشوند می توانند تاثیر ارتباط مدیر را با دیگران به شدت کاهش دهند. به طور کلی ناتوانی در ایجاد ارتباطی موثر پیامدهای زیر را دربر دارد:

ـ از دست دادن کار؛

ـ عدم ایجاد تفاهم؛

ـ فروکش کردن شور و اشتیاق؛

ـ عدم کارایی و در نتیجه ایجاد خطا؛

ـ کاهش در قدرت تولید؛

ـ ناکامی و خصومت؛

ـ کاهش اعتماد به نفس؛

ـ عدم حضور در محل کار؛

ـ احساس بی علاقه گی نسبت به محیط کار؛

ـ بی خوابی؛

ـ تغییردادن مکرر پرسنل؛

ـ تضعیف روحیه فعالیت گروهی؛

ـ کاهش خلاقیت؛

ـ روحیه ضعیف؛

ـ پرسنل افسرده و غمگین.

باتوجه به موانعی که برسرراه ارتباط قرار دارد، مدیران برای رفع این موانع باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

۱ ) به بازخورها توجه کنند؛

۲ ) در گوش دادن به حرف دیگران توجه لازم را مبذول دارند؛

۳ ) توانایی کنترل احساسات را در محیط کار تقویت کنند؛

۴ ) به ارتباطات غیرگفتاری توجه داشته باشند؛

۵ ) به شرایط روحی و ذهنی طرفهای مقابل خود توجه کنند؛

۶ ) با مخاطبان خود همدلی کنند.

چنانچه مدیران مهارتهای لازم در برخورد با کارمندان سمـج و بهانــه جو را فراگیرنـد می توانند ارتباطی موثر را در محیط کار برقرار سازند.