جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

هنوز هم مظلوم


هنوز هم مظلوم

علی را چگونه توصیف کنم
حق در علی نهفته است یا بهتر بگویم دنیایی در نام علی نهفته است.
دست هایش بارشی از رحمت بود آن هنگام که شبانگاهان کیسه نان و رطب را بر دوش می کشید.
تاریخ بر شجاعتش …

علی را چگونه توصیف کنم

حق در علی نهفته است یا بهتر بگویم دنیایی در نام علی نهفته است.

دست هایش بارشی از رحمت بود آن هنگام که شبانگاهان کیسه نان و رطب را بر دوش می کشید.

تاریخ بر شجاعتش گواهی می دهد چرا که شیر هنگام جنگ و علمدار بیرق حق بود.

نجواهای عاشقانه اش با معبود، زمزمه عارفان است.

و سخنان حکمت آمیزش چراغ راه انسان.

اما در دل علی (ع) چه می گذشت

این را باید از چاه های مدینه و درختان نخل پرسید.

گفته اند علم آدم، پارسایی نوح، شکیبایی ابراهیم، قدرت موسی و عبادت و از خودگذشتگی عیسی را می توان در علی یافت، اما باید گفت، هنوز هم بشر در نیافته است که تیغ ابن ملجم چه موهبتی را از بشر گرفت!

هنوز هم کسی به عظمت علی (ع) پی نبرده و هنوز علی (ع) مظلوم است.

[زینب سادات محسنی]