دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

طراحی و تبیین معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا, شیرجه و واترپلو از دیدگاه مربیان این رشته


هدف این تحقیق جمع آوری و توصیف معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا, شیرجه و واترپلو است افراد حاضر در تحقیق را مربیان تیم های ملی, باشگاهی و منتخب استان ها تشکیل می دهند

هدف این تحقیق جمع آوری و توصیف معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی شنا، شیرجه و واترپلو است. افراد حاضر در تحقیق را مربیان تیم های ملی، باشگاهی و منتخب استان ها تشکیل می دهند. با استفاده از روش دلفی ۶۴ متغیر از بین تمامی ویژگی های مربیگری تیم های ملی برگزیده شدند. اطلاعات تحقیق با آزمون آماری کروسکال والیس در سطح P£۰.۰۵ تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داده که بین هر یک از ابعاد مهارت های عاطفی- انسانی، ویژگی های اجتماعی، مهارت های مدیریتی، ویژگی های فردی، مهارت های ورزشی و نظر مربیان این سه رشته اختلاف معنی داری وجود دارد. در مقابل بین هر یک از ابعاد و ویژگی های شخصیتی، مهارت های فنی، سوابق کاری و نظر مربیان این سه رشته اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین بین نظر مربیان این سه رشته در مورد اولویت بندی معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی این ورزش ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P=۰.۰۸۶).

محسن شفیعی

محمود گودرزی

مهرزاد حمیدی

جهانگیر یدالهی فارسیهمچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزسایت انتخابسایت مجله شبکهسایت سلام نوسایت الفخبرگزاری صدا و سیماسایت تابناکروزنامه شرقسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانی