چهارشنبه, ۲ فروردین, ۱۴۰۲ / 22 March, 2023
مجله ویستا

صید بودن خوشتر از صیادی است


صید بودن خوشتر از صیادی است

درباره «زبان حال» نصرالله پورجوادی

● درباره «زبان حال» نصرالله پورجوادی

کاجرای زبال حاف برای نرجنادی از ۱۶ ساف قبف آغاز شدم است ن «کر مکت بستم تا س از ساف ما «م خند غکری است، «تابی کلتشر «لد. «زبال حاف در غرفال ن ادبیات ارسی؛ نرجنادی ح«ایتی کظنف دارد بم الدازم ۱۱۴۲ برگ. بررسی النغ ن اقساک کظافب زبال حافی، یغلی کظافب ادبی ن خیافی در آثار لعک ن لثر ارسی «اری است «م نرجنادی در «تاب حاضر بم الجاک رسالدم است. ابناب ایل «تاب «م بم استثلای باب انف ن دنک بم بررسی کظافب زبال حافی در آثار کلعنک ن کلثنر ارسی از قرل سنک بم بغد اختصاص شدم بم سم بخش «فی تقسیک کی شند. ایل ژنمشگر لاک آشلا با تنجم بم کلابغ اسفاکی ن ایرالی در حنزم ادبیات ن غرفال «اری را بم ایال رسالدم «م بسیاری از کش«فات در در« صحیح کتنل ن آثار کربنظ بم زبال حاف را حف کی «لد.

آسکال گنید؛ «ستارگال ن شب مای درخشلدم در کل الد.؛ ن زکیل گنید؛ «کتقیال ن کظیغال (اناکر رنردگار) در کل الد.؛

آسکال گنید؛ «لاعرالی «م با خشیت الد در کل الد.؛ ن زکیل گنید؛ « یاکبرالی «م کحبنب الد در کل الد.؛

آسکال گنید؛ «بارال «م بم زکیل کی بارد از کل است.؛ ن زکیل گنید؛ «اغکاف صافح ن صدقات «م در آسکال کی کالد از کل است.؛

آسکال گنید؛ «در کل است «م ان بر غرش کی لشیلد.؛ ن زکیل گنید؛ «در کل است «م ان در کحراب کی لشیلد.؛

آسکال «م آغازگر ی«ار بند بم زکیل کی گنید؛ «کا دن خنامریک. بیا دست از ی«ار برداریک، چم مکم «سالی «م در کا مستلد با مک برادر شدم الد.؛

ایل ی«ار آسکال ن زکیلی «م سرالجاک بم آشتی کی الجاکد در دست لنشتم ای سریالی بم یادگار کالدم است ن ا«لنل لسخم ای از آل در «تابخالم بریتالیا کنجند است. ایل ح«ایت ن صدما کظفب لعیر آل «م ترسیکی از آرزنما، تخیفات، تفسیرما ن در ی« «فاک زبال حاف آدکی است بخشی کمک از ذمل ن رنح بشر را در ظنف تاریخ کشغنف بم خند «ردم است ن باغث تنفد ی«ی از شیریل تریل ن تاثیرگذارتریل تنفیدات ذمل بشر شدم است. ایل ی«رم غعیک ن باش«نمی «م در ادبیات «زبال حاف؛ لاکیدم کی شدم است، از فرظ بدیمی بندل تا«لنل کنرد تنجم ن دقت لعر قرار لگرفتم بند.

تا ایل«م بم مکت د«تر لصراففم نرجنادی برای لخستیل بار غلنال «زبال حاف در غرفال ن ادبیات ارسی؛ در قافب «تابی کرجغ رنالم بازار شدم است تا ژنمشگرال ادبیات ن غرفال ن بم غبارتی جنیلدگال تف«ر ن الدیشم بتناللد بم لخستیل کجکنغم کلعک، دقیق ن «اکفی «م در حنزم «زبال حاف؛ لنشتم شدم است دسترسی داشتم باشلد.

د«تر نرجنادی خند دربارم الگیزم تافیف چلیل «تابی کغتقد است «م از حدند مفدم ساف یش «م در کجکنغم ای خظی رسافم ای از ابنحاکد کحکدغزافی دربارم «غمد افست؛ یدا «ردم است کاجرای گفت نگنی کیال خدانلد ن ذریم بلی آدک برایش جذاب بندم است، خصنصاً ایل«م ایل گفت نگن در قافب اکری بم لاک «زبال حاف؛ صنرت گرفتم است ن تغبیر زبال حاف برای تفسیر قرآل ن تنضیح ی« کنضنغ غرفالی برایش تازگی داشتم است.

ان کی لنیسد «م ایل کسافم بمالم ای شد تا از آل س مر جا «م بم کظافبی از جلس زبال حاف برخنرد کی «رد آل را یادداشت «لد. ایل یادداشت ما زکالی آلقدر زیاد کی شند «م د«تر نرجنادی تصکیک بم تلعیک آلما برای ی« «تاب کی گیرد. اگرچم برخی از بخش مای «تاب یش از ایل بم صنرت کقافم در لشریم «لشر دالش؛ بم چا رسیدم بند.

«تاب کفصف «زبال حاف در غرفال ن ادبیات ارسی؛ در ۱۱۴۲ صفحم ن تنسظ لشر مرکس بم چا رسیدم است. «تاب در سم بخش اصفی کلعک شدم؛ در بخش لخست یش از آل«م بم بررسی آثار کلعنک ن کلثنر ارسی ب ردازد، لگامی بم ارم ای از آثار زبال حافی در زبال مای دیگر ن س س آلچم در ادبیات ایرال یش از اسفاک بندم، دارد. بررسی آثار زبال حاف در کیال شغرای ارسی زبال از رند«ی تا خیاک کنضنغی است «م در بخش لخست کنرد تنجم قرار کی گیرد ن گنیا خیاک لخستیل شاغر ارسی گنی است «م از تغبیر «زبال حاف؛ استفادم «ردم است.

ابنحاکد غزافی «م برسی رسافم «غمد افست؛ ان بمالم تنجم د«تر نرجنادی بم کقنفم «زبال حاف؛ شدم است، فصفی کمک از «تاب را بم خند اختصاص دادم است. غظار لیشابنری با تنجم بم جایگام خاص اش در ایل سب« از ادبیات ن داستال کرغال ن مفت شمر غشق از جکفم افرادی است «م کصداق بارز ««اربرد زبال حاف در غرفال ن ادب ارسی؛ است ن در بخش لخست «تاب بم آل رداختم شدم است.

غراقی ن کنفنی ن غفاءافدنفم سکلالی از جکفم بزرگالی مستلد «م کسافم «زبال حاف؛ در آثارشال کنرد تنجم بندم است اکا د«تر نرجنادی کغتقد است «م کی بایست بابی کستقف در «تاب بم صنرت نیژم ن استثلا دربارم آثار ابل غربی نجند داشتم باشد. آل مک بم دفیف تاثیر بسیار ان بر لنیسلدگال ن شغرای ارسی است.

لنیسلدم در تنضیح بخش دنک «تاب کی لنیسد؛«بخش دنک «فاً دربارم کلاعرم مای ادبی است، کلاعرم مایی «م جلبم خیافی ن غیرناقغی دارلد ن سخل گفتل شخصیت ما لیز بم زبال حاف است.

ایل لنغ کلاعرم ما خند ی«ی از قدیکی تریل ن کتدانف تریل گنلم مای ادبی است. در کلاعرم زبال حافی کغکنفاً دن یا چلد شخصیت خیافی، خنام حینال ن لبات ن خنام اشیای بی جال یا حتی کفامیک کحض با ی«دیگر کجادفم ن کلازغم کی «للد ن بم مکیل دفیف برخی از شاغرال آل را ی«ار خنالدم الد. مر ی« از شخصیت ما در ی« کلاعرم یا ی«ار سغی کی «لد «م برتری خند را بر دیگری ثابت «لد ن بم دفیف ایل برتری جنیی گامی کلاعرم را کفاخرم لاکیدم الد.؛

«با نجند ایل«م در ادبیات ایرال یش از اسفاک کلاعرم مای زبال حافی کستقف نجند داشتم نفی«ل در دنرم اسفاکی لخستیل کلاعرم ما یا ی«ارمای زبال حافی آثار کستقف لبندم الد. لج کلاعرم یا ی«اری «م بم اسدی ظنسی لسبت دادم شدم مر ی« بخشی از قصیدم ای است «م شاغر در آل بم ستایش از ککدنح خند رداختم است.

ایل ی«ارما جلبم آکنزلدم ن سرگرک «للدم دارلد ن مرچلد «م برای خنالدل در دربار لنشتم شدم الد نفی جلبم لکایشی لدارلد. اکا در زبال تازی در قرل مای چمارک ن لجک کلاعرم مای کستقف ن کلثنر لنشتم شدم «م احتکافاً بغضی از آلما بم قفک لنیسلدگال ایرالی است. لکنلم آلما کلاعرم بمار ن اییز کلسنب بم جاحع است «م لنیسلدم اصفی آل دقیقاً شلاختم شدم لیست ن برخی ان را ایرالی دالستم الد.؛

لنیسلدم در کقدکم «تاب لنشتم است «م کلاعرم لنیسی در ادبیات ارسی از لیکم دنک قرل ششک مجری کتدانف شدم است ن لخستیل کلاعرم کستقف کلثنر در ایل دنرم رسافم ای است از ابنسغد ترکذی «م در آل دن شخصیت اصفی یغلی گف ن کف با مک کلاعرم کی «للد.

در قرنل بغد ایل سب« کلاعرم لنیسی رناج بیشتری کی یابد ن شاغرال ن لنیسلدگال تنجم بیشتری بم آل دارلد. لنیسلدم در «تاب خبر کی دمد «م تا«لنل فمرست دقیق ن «اکفی از کلاعرم مایی «م بم زبال ارسی لنشتم شدم است تمیم لشدم. با آل«م ایل ل«تم را بغید لکی دالد «م تغداد ایل کلاعرم ما از کلاعرم مایی «م در زبال مای دیگر صنرت گرفتم بیشتر باشد. د«تر نرجنادی کلاعرم را ی«ی از کلاسب تریل بسترمای ادبیات تظبیقی کی دالد ن کغتقد است «م لم فقظ در تکدل مای قدیک بیل افلمریل ن ایرال بف«م در تکدل مای کغرب زکیل مک نجند داشتم است.

بخش سنک «تاب بم ذ«ر داستال مایی کی ردازد «م شخصیت مای آل غاشق ن کغشنق مای زبال حافی الد. ان کی لنیسد «م داستال رنالم ن شکغ یا آتش اگرچم با حسیل بل کلصنر جفاح در لیکم دنک قرل سنک آغاز شدم ن بغداً بم ناسظم احکد غزافی نارد ادبیات ارسی شدم است، ابتدا در آثار غظار بم صنرت داستالی «اکفاً زبال حافی ذ«ر شدم است.

تلعیک کظافب با ترتیبی تاریخی صنرت گرفتم است ن استقفاف بخش ما از مک بم گنلم ای است «م خناللدم کی تنالد مر بخش را بم صنرت کستقف ن بدنل لیاز بم بخش دیگر بخنالد. د«تر نرجنادی در کقدکم «تاب کی لنیسد «م تلما خناستم است آلچم را «م کربنظ بم ی« شگرد ادبی بم لاک زبال حاف است در «تاب لقد ن بررسی «لد ن تا«ید ان بیشتر بر ادبیات «فاسی« بندم است.

در صفحم ۳۰۹ «تاب دربارم زبال حاف غشق از لگام کنفنی آکدم است؛ غشق از جکفم کفامیکی است «م سخل گفتل از زبال حاف ان در غصر کنفالا در کیال شغرا ن لنیسلدگال رایج بند. کنفنی لیز خند از زبال حاف غشق سخل گفتم است. ان در آلجا «م از «نشش آدکی برای صید «ردل دیگرال بحث کی «لد، بمتریل صید را غشق برکی شکرد. اکا غشق غلقایی است بفلدآشیالم «م ش«ار «س لکی شند. برغ«س السال است «م باید صید غشق شند. در ایلجاست «م غشق بم زبال حاف در گنش شاغر سخل کی گنید.

«غشق کی گنید بم گنشک îست ست/ صید بندل خنشتر از صیادی است/ گنف کل «ل خنیش را ن غرم شن/ آفتابی را رما «ل. ذرم شن/ بردرک سا«ل شن ن بی خالم باش/ دغنی شکغی ک«ل، رنالم باش/ تا ببیلی چاشلی زلدگی/ سفظلت بیلی لمال در بلدگی.

مژگان ایلانلوهمچنین مشاهده کنید

سایت انصاف نیوزسایت دیجیاتوسایت تاپ نازسایت اصلاحات نیوزسایت نورنیوزخبرگزاری ایلناسایت ساعدنیوزسایت مجله شبکهخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت مشرق