دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

جهان کنونی و شاخصه حکومت مهدوی


جهان کنونی و شاخصه حکومت مهدوی

شناخت انسان و ویژگی هایش ضرورت اجتناب ناپذیر برای شناخت تاریخ و سیر تحولات گذشته حال و آینده می باشد. جامعه بشری نیز قوانین و واقعیت هایی دارد که شناخت آنها برای درک فلسفه تاریخ …

شناخت انسان و ویژگی هایش ضرورت اجتناب ناپذیر برای شناخت تاریخ و سیر تحولات گذشته حال و آینده می باشد. جامعه بشری نیز قوانین و واقعیت هایی دارد که شناخت آنها برای درک فلسفه تاریخ و شناخت ابعاد وجودی انسان ضرورت دیگری است . بنابراین انسان شناسی و جامعه شناسی تنها به گذشته و حال نمی پردازد بلکه به آینده و چگونگی آن نیز می پردازد زیرا انسان موجودی است که بخشی از ویژگی ها و خواست ها و تمایلاتش ثابت و در طول تاریخ ایجادکننده و تحمل کننده اعمال و رفتارهایی بوده است که ناشی از آنها می باشد.

خواسته های ثابتی چون کمال طلبی که در جنبه مثبت به خداجویی و در نهایت کسب رضایت او و عدالت خواهی که انگیزه بسیاری از مبارزات و حرکت های حق طلبانه و ضدظلم بوده است و در جنبه منفی زیاده طلبی سلطه طلبی و ظلم که زمینه ساز استمرار و ثبات درگیری در جامعه بشری می باشد. به این ترتیب انسان ناخودآگاه در راه تحقق فلسفه وجودی تمامی خصلت ها و خصوصیاتی است که با خلقت او آغاز و تا بی نهایت ادامه خواهد داشت . از این رو بسیاری از نظریات و دیدگاه های مکاتب مختلف بشری دارای جوهره ثابتی است که با تامل و درک ریشه ها و دلایل آنها می توان مشترکات شان را دریافت .

اعتقاد به « حکومت ایده آل » و « مدینه فاضله » ناشی از خواسته ها و آرزوها و تمایلات مشترک انسان ها بدون توجه به موقعیت جغرافیایی سیاسی اجتماعی و حتی فرهنگی حاکم در طول تاریخ و تلاش مشترک آنها در جهت رسیدن به چنین وضعیتی نشان « انتظار » عینیت یافتن شرایط « موعود » است . ادیان الهی با توجه به این واقعیت فطری و ثابت است که تحقق حکومت کامل و فراگیرشدن عدالت و حرکت به سمت کمال را وعده داده اند و همگان را به ایمان و تلاش در این راه دعوت کرده اند.

جهان کنونی با وجود رویکرد ضددینی چند قرن گذشته شاهد موج گرایش تدریجی به مذهب و جست وجوی آینده خود در ارزش های دینی است (۱ ) به گونه ای که دولت های استکباری مجبور به اعتراف قدرت دین و آینده نگری بشر شده اند و در جهت گیری های راهبردی جهان عامل عقاید مذهبی و جهان اسلام به نیروی محرکه روابط بین الملل اضافه شده است ...

به همین دلیل تنظیم روابط با جهان اسلام و مسلمانان و چگونگی تعامل اسلام و غرب یکی از چالش های راهبردی مهم قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اروپاست و در دستور کار وزارت خارجه دولت های بزرگ می باشد. از این رو به نظر می رسد روند جهانی شدن دین تمایل به حاکمیت جهانی دین پذیرش نظام بین الملل دینی در قرن جاری شکل بگیرد و با وجود دشمنی قدرت های استکباری به پیش رود. تصویری که امروز از حکومت جهانی اسلام وجود دارد چند دهه قبل بسیار دور از ذهن و چند دهه بعد به صورت برنامه ای برای آینده بشریت خواهد بود. شکست نظام های فعلی و نگاه به حکومت جهانی اسلام دلایل متعددی دارد که مهم ترین و محوری ترین آنها حاکمیت و سلطه بی عدالتی و ظلم از یک سو و خواسته فطری و کشش درونی انسان از سوی دیگر برای رسیدن به عدالت می باشد . لذا شاخصه حکومت حضرت مهدی (عج ) عدالت می باشد که هدف اصلی تمامی انبیا و صلحا بوده است . (۲ )

پاورقی :

.۱ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و گسترش فرهنگ و ارزش های اسلامی وضعیت جدیدی را در صحنه بین الملل شکل داده است که اقدامات تهاجمی ـ نظامی غرب در خاورمیانه بخشی از واکنش به این تحول می باشد.

.۲ ششمین گفتمان مهدویت ص ۵۶ ـ۵۳

جهان کنونی با وجود رویکرد ضد دینی چند قرن گذشته شاهد موج گرایش تدریجی به مذهب و جست و جوی آینده خود در ارزش های دینی است

اعتقاد به حکومت ایده آل و مدینه فاضله ناشی از خواسته ها و آرزوها و تمایلات مشترک انسان ها در سراسر جهان است . این « انتظار » سرانجام به عینیت شرایط « موعود » منتهی می شود