پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

نگاهی به آینده با تأکید بر تربیت شهروند


نگاهی به آینده با تأکید بر تربیت شهروند

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه به شمار می رود

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه به شمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند. بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. انسان باید ارزش پیدا کند و تربیت او مبنای توسعه قرار گیرد. چون هدف از آموزش و سرمایه گذاری آموزشی کشف و توسعه منابع انسانی در جهت تعالی بخشی ارزشها و استعدادها و بهینه کردن آن است.

بدین ترتیب هدف اساسی آموزش شهروندی در هر جامعه ای انتقال مجموعه ای از دانشها، ارزشها و جهت گیریهای رفتاری ضروری برای دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان است. از آموزش شهروندی به دنبال جلب حمایت جوانان از فرهنگ مدنی جامعه است که این امر از طریق فرایندهای آموزشی تحقق می یابد. آموزش منش، فرایند بلندمدنی است که طی آن به کودکان و جوانان کمک می شود با دانستن، اندیشیدن و عمل به ارزش های اخلاقی، ویژگی های خوبی همچون احترام گذاشتن به دیگران، مسدولیت پذیری، درست کاری، صداقت، خود ارزشی و خود انضباطی را در خویشتن پرورش دهند. این مقاله به روشن سازی این مفاهیم پرداخته است. مجموعه بررسی ها نشان می دهد تربیت شهروند آینده نشأت گرفته شده است از فناوری اطلاعات، روندهای دموکراتیک و جهانی شدن و می توان گفت شهروند آینده باید دارای سه خصوصیت ذکر شده باشد.

عنوان فایل
نگاهی به آینده با تأکید بر تربیت شهروند application/msword
Onderwys.doc
58 KB
دانلود

آروین توکلی