سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

تأثیر برخی تركیبات آللوپاتیك بر شاخصهای جوانه زنی بذر شبدر پنجه كلاغی(Lotus corniculatus L.)


شبدر پنجه كلاغی (Lotus corniculatus L.) از جمله لگومهای مهم از نظر منبع علوفه ای برای دام است. در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر در مورد زمان كاشت این گونه گیاهی در پاییز یا بهار مشكلاتی وجود دارد که …

شبدر پنجه كلاغی (Lotus corniculatus L.) از جمله لگومهای مهم از نظر منبع علوفه ای برای دام است. در مناطق سردسیر و نیمه سردسیر در مورد زمان كاشت این گونه گیاهی در پاییز یا بهار مشكلاتی وجود دارد که نیاز بتأخیر در زمان جوانه زنی پس از کاشت در پاییز وجود دارد. در این تحقیق سعی شد با استفاده از برخی تركیبات آللوپاتیك كه روی درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه تأثیر منفی ندارند، زمان شروع جوانه زنی بتأخیر انداخته شود. تأثیر تركیبات كافئین، افدرین ، وانیلین، اسید آبسسیک، عصاره های۴۰ درصد حجمی برگ اكالیپتوس، ۴۰ درصد حجمی برگ گرد و۳۰ درصد حجمی بذر اسپرس، بر شاخصهای جوانه زنی بذر گیاه شبدر پنجه كلاغی در شرایط خیساندن و غیر خیساندن مورد بررسی قرار گرفت. از بین بازدارنده های مورد بررسی, اسید آبسسیک عیلرغم اینکه در روش خیساندن در غلظت ۷۰۰ و ۱۰۰۰ میکرومولار درصد جوانه زنی را کاهش داد ولی در قیاس با سایر باز دارنده ها, زمان شروع جوانه زنی را در هر دو روش بمدت طولانی تری بتأخیر انداخت و از طرف دیگر روی رشد گیاهچه ها تأثیر منفی نداشت.