یکشنبه, ۳ مهر, ۱۴۰۱ / 25 September, 2022
مجله ویستا

تعاریف در تنیس روی میز


تعاریف در تنیس روی میز

یک مسابقه شامل بردها از تعداد گیم های فرد ۳ گیم از ۵ گیم یا ۴ گیم از ۷ گیم و ۵ گیم از ۹ گیم میباشد

▪ رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

▪ توپ از اخرین لحظه ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک (( لت )) یا یک امتیاز محسوب می شود .

▪ یک (( لت )) عبارت است از یک رالی که نتیجه ی آن در شمارش بازی منظور نمیشود .

▪ یک (( امتیاز )) عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می شود .

▪ (( دست بازی )) دستی است که راکت را میگیرد .

▪ (( دست آزاد )) دستی است که راکت را نمیگیرد .

▪ یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .

▪ یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.

▪ (( زننده سرویس ) بازیکنی است که اولین ضربه را در یک (( رالی )) به توپ وارد میکند .

▪ (( گیرنده سرویس )) بازیکنی است که دومین ضربه را در یک (( رالی )) به توپ وارد میکند .

▪ (( داور )) شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .

▪ (( کمک داور )) شخصی است که در زمان تصمیم گیری های ویژه به داور کمک میکند .

▪ هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده است .

▪ زمانی که توپ از هر منطقه ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور ان (( عبور کرده )) تلقی خواهد شد .

▪ (( خط پایانی )) خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.

● سرویس صحیح

▪ در آغاز یک سرویس ٬ توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .

▪ سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ ٬ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل ۱۶ سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن ٬ بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .

▪ در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است ٬ زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن ٬ مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی های دو نفره ٬ توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .

▪ از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس ٬ دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .

▪ بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند

▪ درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد ( برای اولین بار ) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند( لت ) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.

▪ در صورت تکرار بندبالا( تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس ) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .

▪ در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد ٬ هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .

▪ استثنائا ٬ در صورتیکه داور ٬ پیش از مسابقه از ناتوانی های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .

● برگشت صحیح

▪ به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیما از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصبت کند .

● ترتیب بازی

▪ در بازی های انفرادی ٬ زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند .

▪ در بازی های دو نفره ٬ ابتدا زننده سرویس ٬ باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح انجام داده ٬ بعد از آن همبازی زننده سرویس ٬ یک برگشت درست انجام میدهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد .

● ((لت))

▪ یک رالی در موارد زیر یک (( لت )) محسوب میشود :

▪ در صورتیکه توپ در سوریس در حین عبور از محموعه تور ٬ به آن برخورد کند ٬ مشروبط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ؛

▪ درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند ؛

▪ در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است ٬ سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد ؛

▪ در صورتیکه بازی توصط داور یا کمک داور متوقف شود .

● بازی را در موارد زیر میتوان متوقف ساخت :

▪ به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس ٬ دریافت و یا زمین رخ داده است ؛

▪ بمنطور اعلام سیستم تسریع ؛

▪ بمنطور اخطار یا جریمه بازیکن ؛

▪ اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد .

● امتیاز

▪ به غیر از مواردی که رالی ٬ یک لت محسوب میشود ٬ در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند :

▪ اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند .

▪ اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد ٬ توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند .

▪ اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد ٬ بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.

‌▪ اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند .

▪ اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند .

▪ اگر حریف با طرفی از راکت که سطح آن قانونی نباشد٬

▪ اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل میکند ٬ سطح بازی را حرکت دهد.

▪ اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل میکند ٬ به محموعه تور اصابت کند .

▪ اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند .

▪ اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده است به توپ ضربه وارد کنند .

▪ و مواردی که در قسمت مربوطه به سیستم تسریع ) به آنها اشاره خواهد شد .

● گیم

▪ هر بازیکنی یا زوجی که زودتر به امتیاز ۱۱ دست یابد ٬ برنده گیم خواهد بود ٬ مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰دست یابند . در این صورت برنده ٬ بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند .

● مسابقه

▪ یک مسابقه شامل بردها از تعداد گیم های فرد : ۳ گیم از ۵ گیم یا ۴ گیم از ۷ گیم و ۵ گیم از ۹ گیم میباشد .

بازی باید در طول مسابقه بدون وقفه ادامه داشته باشد مگرد در مواردی که وقفه های قانونی باشد .همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایت زومیتسایت اعتماد آنلاینسایت بیتوتهروزنامه آفتاب یزدروزنامه تعادلسایت انتخابروزنامه ابتکارسایت تاپ نازخبرگزاری ایلنا