دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

سیدحسین بن سید عبدالکریم موسوی دزفولی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۲) قمری
محل تولد: ایران - خوزستان
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
بعد از تحصیل مقدمات به نجف رفت و در آنجا در حوزه درس علامه انصاری و دیگر بزرگان دین …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۲۲) قمری
محل تولد: ایران - خوزستان
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
بعد از تحصیل مقدمات به نجف رفت و در آنجا در حوزه درس علامه انصاری و دیگر بزرگان دین شرکت جست و بعد از مدتی به کسب درجه اجتهاد نایل شد. آن‌گاه به سرزمین خود بازگشت و در آنجات به ترویج دین مبادرت کرد. شیخ مهدی بیگدلی دزفولی ، صاحب "ذخیرهٔ العباد" و ترجمه آن "طریق‌النجاهٔ" ، از شاگردان برجسته او بود. وی در دزفول درگذشت و در همان جا دفن شد.