جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

شیرین پیله وری


شیرین پیله وری

▪ لیسانس نقاشی
▪ فوق لیسانس تصویر سازی دانشگا ه هنر
▪ نمایشگاهای انفرادی:
▪ گالری گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷-۱۳۸۱
▪ گالری برگ۱۳۷۸-۱۳۷۹
● نمایشگاهای گروهی :
▪ گالری گلستان صد اثر صد هنرمند …

لیسانس نقاشی

فوق لیسانس تصویر سازی دانشگا ه هنر

نمایشگاهای انفرادی:

گالری گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷-۱۳۸۱

گالری برگ۱۳۷۸-۱۳۷۹

نمایشگاهای گروهی :

گالری گلستان صد اثر صد هنرمند ۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲

تجلی احساس ۲و۳ فرهنگسرای نیاوران ۱۳۷۴و۱۳۷۵

فرهنگسرای بهمن ۱۳۷۵

گالری سرو۱۳۷۶

نما یشگاه بین المللی بمنا سبت اجلا س سرا ن کشورها ۱۳۷۶

دومین نمایشگاه آثار نقاشی گروه جوان حوزه هنری خانه سوره , کسب دیپلم افتخار و پوستر شدن اثر۱۳۷۴

شرکت در چند نمایشگاه طراحان ایران ( سپید) نگارخانه برگ ۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۲

نمایشگاه گروهی خانم لازاریان ۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰

نمایشگاه گروهی گالری طرح و رنگ ۱۳۸۰-۱۳۸۱

نما یشگاه گروهی گالری آریا ۱۳۸۲

نما یشگاه گروهی نگارخانه لاله ۱۳۸۳

نمایشگاه گروهی در نگارخانه هنر مندان ایران ۱۳۸۰-۱۳۸۳

نمایشگاه گروهی فرهنگسرای بهمن ۱۳۸۰

نما یشگاه گروهی ا نجمن هنر مندان نقا ش در سنند ج ۱۳۸۰به منا سبت جشن مهر گا ن

نمایشگاه گروهی نقا شی و مجسمه به نفع زلزله زدگان زنجان و - قزوین همدان۱۳۸۱

نما یشگاه گروهی گا لری اثر و آرین ۱۳۸۱

نما یشگاه گروهی بلژ یک ۱۳۸۱

نمایشگاه گروهی ایتا لیا پال ۱۳۸۲

نمایشگاه گروهی ایران سرزمین صلح فرهنگسرای نیاوران ۱۳۸۱

نما یشگاه گروهی خانه هنر مندان ایران به نفع زلزله زدگان بم ۱۳۸۲