شنبه, ۱۱ آذر, ۱۴۰۲ / 2 December, 2023
مجله ویستا

ناپدری


ناپدری

از دیر باز, کلمه طلاق و بالطبع بچه طلاق یه كلمه ی منفور است طلاق معلولی است که عوامل دیگری دارد عوامل طلاق ناهماهنگی پدر و ماد ر و صدها دلیل موجه وغیر موجه دارد که هیچکدام به این بچه طلاق مربوط نمی شود

● بچه‌های طلاق

از دیر باز، کلمه طلاق و بالطبع بچه طلاق یه كلمه‌ی منفور است. طلاق معلو لی است که عو امل دیگر ی دارد عو امل طلاق ناهماهنگی پدر و ماد ر و صد ها دلیل مو جه و غیر مو جه دارد که هیچکدام به این بچه طلاق مر بو ط نمی شو د و لی نمی دانم چرا به این بچه می گو یند بچه طلاق است و هر رو ز در اجتماع هزار مصیبت سر او می آید و اگر رو ز ی و ر و ز گار ی این بچه شرایط ز یستن طبیعی در یک محیط خانو اد گی طبیعی با پدر و ماد ر پیدا کند باز واژه های دیگر و ارد بازار می شو ند اگر مر دی بخو اهد پدر ی کند به او می گو یند مهر بان است و لی بالاخره " ناپدر ی " است و یا به گو نه دیگر اگر ماد ر ی بیاید صد گو نه محبت کند و فقط یک بار بچه را حتی با دلیل مواخذه کند می گو یند بالاخره " نامادر ی " است و شاید این اتهامها است که آرامش را از بچه ها می گیر د.

حکایت پر سپو لیس و استقلال هم همین گو نه است سالها است که این دو تیم به تر بیت بدنی و اگذار شده اند و تر بیت بدنی در ازای این که امکاناتی را که این دو باشگاه در ز مان پدر و ماد ر ی خو د یعنی ز مانی که مالک خصوصی را داشته اند به آنها بدهند نه تنها از آنها گر فته بلکه هر رو ز هم بهانه می آورد که این دو باشگاه را به بخش خصو صی نمیدهد و هر سال با جنجال و حر ف این دو باشگاه را ضعیف می کند تا این دو باشگاه از هیچ که از نظر امکانات و شرایط ندار ند به هیچ بر سندهیچ یعنی هیچ مقامی نرسند تربیت بدنی دیر و ز صد هزار تماشاچی پر سپو لیس و میلیو نها طر فدار پر سپولیس را ناامید از فو تبال و ورزش کرد.

این در ست که فو تبال بر د و باخت دارد اما این تیم پر سپو لیس اگر چند باز یکن خو ب داشت این گو نه می باخت؟ اگر این باشگاه شرایط مناسبی داشت باید عقیلی و نو ید کیا را که سالها است دو ست دارد قر مز پو ش ببیند این گو نه در سپاهان می دید ؟ اگر پر سپو لیس ز مین داشت و پو ل داشت و امکانات داشت نمی تو انست امثال سو ار ی و پاپلی و نو ر ی را بساز د؟ اگر این باشگاه امکانات داشت باید اسدی و بادامکی و شعبو را بازی می داد ؟ اگر این باشگاه حداقل امکانات را داشت باید عزای نبو د نیکبخت را می دید ؟ همین حکایت در استقلال هم هست اگر استقلال امکانات داشت باید در سایه شایعه کم کار ی ها باز یها را به پایان می بر د ؟

اعضای هییت مدیر ه این دو باشگاه چه کر ده اند ؟ جو اب گریه های خو نین جگر جو انان و نو جو انان این دو باشگاه را آقای علی آباد ی می دهد ؟ اگر از این ۱۰۰۰۰۰ نفر دیر و ز باز ی عده ای دیگر قید ورزش را بزنند چه کسی جو ابگو است ؟ مگر همین استقلال در باز ی سال آخر خو د ۱۲۰۰۰۰ تماشاچی نداشت امسال بازی آخر استقلال ۲۰۰۰۰ تماشاچی هم نداشت جواب غیبت آن ۱۰۰۰۰۰ را چه کسی بغیر از ساز مان تر بیت بدنی و مدیران و هییت مدیره های این باشگاه باید بدهد ؟ درد یتیمی و بچه های طلاق ساز مان تر بیت بدنی را مر دمی می کشند که حاضر ند در بخش خصو صی پدر ی و ماد ر ی استقلال و پر سپو لیس را کنند ولی به آنها پدر و مادر اجباری و تحمیلی ( ساز مان تر بیت بدنی) به جر م ناپدر ی بو د ن و نامادر ی بو دن این فر صت را نمی دهد.

سال دیگر چه گلی به سر این دو باشگاه میزنند ؟ آقایان حضو ر سایپا بعنو ان قهر مان لیگ و دو فینالیست به نام صبا باتر ی و سپاهان در فینال حذفی یعنی مو فقیت مدیر یت و سر مایه گذار ی و بر نامه ریز ی یعنی همان چیز هائی که تر بیت بدنی قاد ر نیست به بچه های طلاقش یعنی پر سپو لیس و استقلال دهد و در نتیجه این بچه های طلاق که از آنها ناپدری که پدر است و نامادری که دلسو ز تر از مادر فعلی ( ساز مان تر بیت بدنی) است در یغ می شو د نتیجه این می شو د: سر خو ر دگی میلیو نها جو ان عاشق و ر زش و فو تبال ... آیا اینها مهم است ؟ آیا کسی به این باختها تو جه می کند ؟آیا کسی اهمیت می دهد ؟عامل گریه پسران آبی و سر بازان ار تش سر خ را شما هستید شما آقای پدر !با شما هستم مدیران ساز مان تر بیت بدنی... شما آقای علی آبادی...

بچه ها رو بدید دست پدران واقعیشون و اونوقت ببینید كه استقلال كدامست و پرسپولیس چیست...همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینوبگردیسایت سلام نوسایت جمارانسایت پارسینهسایت جهان صنعت نیوزسایت رکناخبرگزاری فارسسایت دیدبان ایرانخبرگزاری برنا