یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

غیر عادی!


غیر عادی!

ـ شرمنــــــده ام! رفتارتان انگار عادی نیست
این اخم بی معنی درآن صورت،زیادی نیست؟!
دلواپس یک آشـنا هستید. معـلوم است؛
کـــج خلقیِ اخلاقتان اصـلاً ارادی نیـست.
دلواپـسی… در …

ـ شرمنــــــده ام! رفتارتان انگار عادی نیست

این اخم بی معنی درآن صورت،زیادی نیست؟!

دلواپس یک آشـنا هستید. معـلوم است؛

کـــج خلقیِ اخلاقتان اصـلاً ارادی نیـست.

دلواپـسی… در تک تک اعضـایتان پیداست

حتی همین لبخندتان لبخند شادی نیست

ـ دختر چرا پرت و پلا می بارد از چشمت،

فهمیدن این قصه که موضوع حادی نیست؟!

باشد …همین دم رفع زحمت می کنم اما

بر قول این آقا پسرها اعتـمادی نیست؛

آقا پسرهایی که کلاً جیبشان خالی است

و درد بی درمانشان جز درد مادی نیست..

شرمنده ام! باید ببخشید این مزاحم را…

مثل شما رفتار من انگار عادی نیست….

فرهاد صفریان