شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

غنی محمد


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: کتیبۀ شبستان شرقی مسجد شاه اصفهان ، به خط ثلث پنج و چهاردانگ کتیبۀ خوش ، با رقم: …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: کتیبۀ شبستان شرقی مسجد شاه اصفهان ، به خط ثلث پنج و چهاردانگ کتیبۀ خوش ، با رقم: "کتبه‌الغنی‌القوی فی ثمان و ثلثین و الف" ، (۱۰۳۸)؛ کتیبۀ گلو نمای شمالی مسجدشاه ، به‌ خط ثلث چهاردانگ کتیبۀ خوش ، با رقم: "حرره محمد غنی".