سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

امروز با سعدی ـ یکشنبه ۲۵ اردیبهشت


امروز با سعدی ـ یکشنبه ۲۵ اردیبهشت

اَلْمِنَّهٌٔ لله که دلم صید غمی شد
کز خوردن غمهای پراکنده برستم
آن عهد که گفتی: نکنم مهر فراموش
بشکستی و من بر سر پیمان درستم
تا ذوق درونم خبری می‌دهد از دوست
از طعنهٔ دشمن به …

اَلْمِنَّهٌٔ لله که دلم صید غمی شد

کز خوردن غمهای پراکنده برستم

آن عهد که گفتی: نکنم مهر فراموش

بشکستی و من بر سر پیمان درستم

تا ذوق درونم خبری می‌دهد از دوست

از طعنهٔ دشمن به خدا گر خبرستم

می‌خواستمت پیشکشی لایق خدمت

جان نیک حقیر است، ندانم چه فرستم؟

چون نیک بدیدم که نداری سر سعدی

بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم