چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

علی محمد


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم و سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و مذهِّب
هنرمند دورۀ فتحعلی‌شاه قاجار بود. از آثار وی ، قلمدان تابوتی بزرگی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم و سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش و مذهِّب
هنرمند دورۀ فتحعلی‌شاه قاجار بود. از آثار وی ، قلمدان تابوتی بزرگی که تذهیب استادانه‌ای دارد و رویۀ آن ، به گل و مرغ رنگین آذین شده و در بین آنها پیکار بین شیری و پلنگی به‌طرزی ماهرانه مصور شده است. از حل‌کاری و طلااندازی و تاریخ ۱۱۵۰ ق معلوم است که این قلمدان از آثار مشاهیر هنرمندان صفوی است و استاد علی محمد حواشی و کنارۀ آن را تعمیر کرده و رقم نهاده: "علی محمد ۱۲۲۵".