جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۸ خرداد ـ ۸ ژوئن ـ ماری جوانا و رای دیوان عالی آمریكا


۱۸ خرداد ـ ۸ ژوئن ـ ماری جوانا و رای دیوان عالی آمریكا

ششم ژوئن ۲۰۰۵ دیوان عالی آمریكا با اكثریت ۶ موافق و ۳ مخالف رای به لزوم تعقیب قضایی كسانی داد كه حتی با تجویز پزشك و به منظور دفع دردهای شدید، ماری جوانا (مری وانا) مصرف می كنند. …

ششم ژوئن ۲۰۰۵ دیوان عالی آمریكا با اكثریت ۶ موافق و ۳ مخالف رای به لزوم تعقیب قضایی كسانی داد كه حتی با تجویز پزشك و به منظور دفع دردهای شدید، ماری جوانا (مری وانا) مصرف می كنند. این رای با اظهار نظرهای گوناگون رو به رو شده است زیرا كه پارلمانهای محلی ده ایالت آمریكا از جمله همه ایالات غربی این اتحادیه، مصرف ماری جوانا با تجویز دكتر را قانونی كرده اند. رای دیوان عالی آمریكا ایالات دیگر را از قانونی كردن مصرف ماری جوانا برای بیماران باز می دارد.