یکشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۰ / 23 January, 2022
مجله ویستا

بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور


هدف این تحقیق بررسی وضعیت موجود منابع انسانی ورزش ژیمناستیک کشور به منظور تحلیلSWOT و ارائة برنامة جامع توسعه نیروی انسانی می باشد نمونه ها ۱۲۰ نفر از نخبگان و کارشناسان ژیمناستیک از ۳۰ استان کشور بودند

هدف این تحقیق بررسی وضعیت موجود منابع انسانی ورزش ژیمناستیک کشور به منظور تحلیلSWOT و ارائة برنامة جامع توسعه نیروی انسانی می باشد. نمونه ها ۱۲۰ نفر از نخبگان و کارشناسان ژیمناستیک از ۳۰ استان کشور بودند. نتایج نشان داد جمعیت ورزشکاران ژیمناستیک به جمعیت کل کشور ۱۳ نفر در هر یکصدهزار نفر است. ۹۵/۹۷ درصد از آنها در سطح مبتدی و ۰۵/۲ درصد در سطح قهرمانی فعالیت دارند. تعداد ژیمناست های کشور به ازای هر مربی ۴۷ نفر و به ازای هر داور ۱۱۴ نفر است. آنالیز و تفسیر مجموعه اطلاعات نشان می دهد جایگاه ورزش ژیمناستیک کشور بر روی محورمختصات SWOT در ناحیة Weakness قرار دارد. با بررسی منابع و اطلاعات داخلی و خارجی مجموعه ای از راهبردها و برنامه ها استخراج و ارائه شد که با راهبردهای نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور نیز هماهنگی دارد. در این تحقیق همچنین شاخص های ارزیابی نیروی انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور ارائه شده است.

عنوان فایل
بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور application/pdf
Main_37PArt_11995873.32.pdf
111 KB
دانلود


همچنین مشاهده کنید

سایت همشهری‌آنلاینسایت ورزش سهروزنامه شرقروزنامه همشهریخبرگزاری ایرناسایت دیدبان ایرانسایت تاپ نازسایت الفسایت تابناکسایت انصاف نیوز