سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

ارزیابی اثر ضد دردی گالبانوم الئوگم رزین گیاه باریجه به وسیله تست فرمالین در موش


ارزیابی اثر ضد دردی گالبانوم الئوگم رزین گیاه باریجه به وسیله تست فرمالین در موش

گیاه باریجه از خانواده چتریان و از گیاهان دایمی و بومی ایران و افغانستان می باشد و مانند بسیاری از گیاهان, وجود مواد فعال بیولوژیک در آن به اثبات رسیده است

● مقدمه و هدف:

گیاه باریجه از خانواده چتریان و از گیاهان دایمی و بومی ایران و افغانستان می باشد و مانند بسیاری از گیاهان، وجود مواد فعال بیولوژیک در آن به اثبات رسیده است. از جمله وجود ترپنوئیدها و آلکالوئیدها، آلفاپینن و کاردنولیدها در آنالیز فیتوشیمیایی عصاره های مختلف این گیاه دیده شده است و بر این اساس پتانسیل آن را دارد که از نظر خواص ضد التهابی و درمانی بیشتر بررسی شود. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد دردی گالبانوم (الئوگم رزین گیاه باریجه) به وسیله تست فرمالین در موش بود.

● مواد و روش ها:

این مطالعه تجربی در بخش فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۸۳ انجام گردید و در آن ۱۲۰ سر موش سوری نر با محدوده وزنی۳۲ ـ ۲۵ گرم استفاده شد که به طور تصادفی در دوازده گروه ده تایی قرار گرفتند. در گروههای باریجه با دوز ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، مرفین با دوزهای ۴ و ۶ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و سدیم سالیسیلات با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۱۵ دقیقه قبل از تزریق فرمالین داروی مورد نظر به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در گروههای شاهد حجمی برابر از نرمال سالین (شاهد سدیم سالیسیلات) و یا دی متیل سولفوکسید) شاهد باریجه (۱۵ دقیقه قبل از تزریق زیر جلدی فرمالین به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در گروههای دیکلوفناک سدیم با دوزهای ۵ و ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و پیروکسیکام با دوز ۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، ۳۰ دقیقه قبل از تزریق فرمالین، داروی مورد نظر به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. بعد از دریافت داروها به مدت یک ساعت در محفظه مخصوص تست فرمالین رفتارهای حیوان دقیقاً مشاهده و ثبت می گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری آنالیز واریانس و به دنبال آن تست توکی برای مقایسه بین گروهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

● یافته ها:

میانگین و خطای معیار نمره درد در گروه باریجه، در مرحله حاد تست فرمالین ۰.۰۵±۲.۲۸ و در مرحله مزمن ۰.۰۳±۱.۰۹ بود که این مقادیر اختلاف معنی دار با گروه کنترل که هیچ دارویی قبل از تست دریافت نکردند، داشت.

● نتیجه گیری:

بررسی نتایج و مشاهده رفتار حیوان نشان داد که تزریق داخل صفاقی شیرابه باریجه با دوز ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به طور معنی دار نسبت به گروه کنترل قادر به کاهش درد می باشد و با این دوز در کاهش درد حاد و مزمن تست فرمالین رفتاری مشابه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و نیز مرفین از خود نشان می دهد. همچنین باریجه در مرحله مزمن تست فرمالین به همراه دیکلوفناک یک اثر افزایشی نشان داد، بنابراین احتمالا باریجه اثرات ضد التهابی هم دارد.

عنوان فایل
ارزیابی اثر ضد دردی گالبانوم (الئوگم رزین گیاه باریجه) به وسیله تست فرمالین در موش application/pdf
asare zede dardi galbanum.pdf
158 KB
دانلود

اسداله ظریف کار

مریم کرمی خیرآباد

مجید اجتهادی

کریم رستگار

مهناز قلجه