پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

روح خود را تحقیر کردم هنگامی که ....


روح خود را تحقیر کردم هنگامی که ....

▪ روح خود را تحقیر کردم، هنگامی که برای رسیدن به بلند مرتبگی، خود را فروتن نشان دادم...
▪ آن وقتی که در انتخاب بین آسان و سخت، آسان را برگزید.
▪ زمانی که مرتب گناهی شد و خود را تسلی …

روح خود را تحقیر کردم، هنگامی که برای رسیدن به بلند مرتبگی، خود را فروتن نشان دادم...

آن وقتی که در انتخاب بین آسان و سخت، آسان را برگزید.

زمانی که مرتب گناهی شد و خود را تسلی داد، که دیگران هم گناه می‌کنند.

آن هنگام که به دلیل ضعف و ناتوانی از کاری سر باز زد و صبر را حمل بر قدرت و توانایی‌اش دانست.

آن وقت که چهره‌ای زشت را تحقیر کرد در حالی که نمی‌دانست آن چهره یکی از نقاب‌های خود اوست.

آن زمانی که زبان به مدح و ستایش گشود و انگاشت که فضیلت است...