پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۱۰مهر ۱۳۸۶ ــ ۲ اکتبر ــ بخشودگی و گسترش فساد اداری


۱۰مهر ۱۳۸۶ ــ ۲ اکتبر ــ بخشودگی و گسترش فساد اداری

پس از تبعید رضا شاه از ایران ، باز گردانیدن مقاماتی را که برکنار و یا زندانی کرده بود به کار آغاز شد و دهم مهر ۱۳۲۰ امان الله جهانبانی را که رضا شاه خلع درجه کرده بود به سرلشکری …

پس از تبعید رضا شاه از ایران ، باز گردانیدن مقاماتی را که برکنار و یا زندانی کرده بود به کار آغاز شد و دهم مهر ۱۳۲۰ امان الله جهانبانی را که رضا شاه خلع درجه کرده بود به سرلشکری بازگرداندند و پست وزارت دادند و سرانجام ۱۴ روز بعد قانون بخشودگی از مجلس گذشت ! و شامل همه کارمندان و مقامات سابق شد. بازگشت برخی از این افراد که محق به مجازات بودند به پستهای دولتی باعث گسترش فساد اداری شد که هر روز ابعاد بیشتری می یافت و....