شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

فوتبال ایران همان شهر بی کلانتر است


فوتبال ایران همان شهر بی کلانتر است

روزگاری فیر و ز کر یمی با همان لحن تند و طنز خو د لیگ دسته یک را شهر بی کلانتری خو اند شهر بی کلانتر همان شهری است که نه نظمی دار د و نه ناظمی و هر کس به طریقی بر ای خو د عمل می کند حال به لطف بر نامه ریزی و مدیر یت نو ین

روزگاری فیر و ز کر یمی با همان لحن تند و طنز خو د لیگ دسته یک را شهر بی کلانتری خو اند شهر بی کلانتر همان شهری است که نه نظمی دار د و نه ناظمی و هر کس به طریقی بر ای خو د عمل می کند حال به لطف بر نامه ریزی و مدیر یت نو ین ! دامنه این شهر بی کلانتر از رقابتهای لیگ یک به کل فوتبال و حتی در و از ه های تیم ملی ر سیده است نگاهی به این اتفاقات اخیر فو تبال بیانداز ید تا به صحت حر فهای من بر سید

● تیم ملی :

کر یم باقری ۶ سال است که از رقابتهای ملی کنار کشیده است حو ادث مختلفی که در راه جام جهانی ۲۰۰۲ افتاد کر یم را از تیم ملی دو ر نمو د و در طی این سالها کر یم باقری علی ر غم شایستگیهای بسیار ش کماکان غایب در باز یهای ملی بو د و لی حالا قرار است او ر ا که تا چند هفته پیش در تاکتیک جناب سر مر بی نبو د به تیم ملی بخو انند این تاکتیک علی دائی بر استی چگو نه تاکتیکی بو د که ر و ز گاری ابر اهیم صاد قی و کیانوش ر حمتی را در این تاکتیک می دید و لی کر یم را در این تاکتیک نبو د خو د یک مسئله بغر نج است اما مسئله دیگر این است که چطو ر به یک بار ه این تاکتیک عوض شد و کر یم باقری تبدیل به آقا کر یم بزر گ تر تیم ملی گشت حکایتی ز بی کلانتر بو د ن او ضاع حاکم بر تیم ملی است و در این میان جالب این است که جناب دائی بر ای باز یکنی که ۶ سال است از تیم ملی خداحافظی کر ده پا پیش می گذ ار د و دعو ت نامه کلامی می فر ستد و لی همین جناب سر مر بی می گو ید حالا که کریمی می خو اهد نیاید به او کمک می کنیم که نیاید یکی نیست از جناب شهر یار!! بپر سد نیامد ن که کمک نمی خو اهد این آمد ن است که علاو ه بر کمک و مدیر یت و نیت خیر و اند یشه و الا را خو اها ن است بر استی این تیم ملی چه شهر بی کلانتری است

● حکایت اعتر اض باز یکنان

جناب فر ید عابدی در صد ر گل ز نان لیگ ما هستند این که ایشان باز یکن خو بی هستند و یا نه را باید در پر و سه ز مانی کل فصل و شاید دو فصل متو الی باید دید اما این که ایشان به صر ف عد م دعو ت به تیم ملی این گو نه مو ضع گر فته اند و صحبت از حق کشی و .. می کنند نشان از بیگانگی کامل این جو ان خو ب شیر ازی نسبت به او ضاع فو تبال بی کلانتر ما است این را قبو ل دار یم که باز یکنی که خوب بازی می کند را باید ز یر نظر گر فت اما این که حتما به تیم ملی دعو ت شد قانو ن مشخصی ندارد در فو تبال انگلستان هنو ز کسی نمی داند چر ا بکهام هنو ز دعو ت می شو د و لی اوون ر ا دعو ت نمی کنند و یا در بر ز یل و ایتالیا و آرژانتین و.. این داستانها ادامه دارد اما این گو نه از کو ر ه در رفتن ایشان تنها دو دش به چشم خو دش می ر و د ز یرا درفو تبال ملی ما تنها قانو ن جنگل حکم فر ما است و گر نه هیچ کس نمی تو انست کعبی را دعو ت کند اما از خسر و حیدری گذ ر نماید و یا احمدی را بخو اهند از و اعظی چشم پو شند و یا سید صالحی را به تیم ملی خو انند اما بر هانی را نبینند و یا از شیر از ستار زار ع را بخو اهند اما شیری و عابدی را به فر اموشخانه بسپار ند ایشان گله از شکستن دل یک جو ان سخن می ر انند که در مکتب فو تبال پر از نفر ت و خو د خو اهی ما دلی و جو د ندارد که به فکر دل شکسته باشند

● تیم فو تسال

فو تسالیستهای ما بر استی خو ب در خشیده اند بچه های خوب تیم ملی تو انستند نشان دهند که اقتدار بلامناز ع بر ز یل را هم می تو ان شکست و به یک بر تری خفیف ر ساند اما غمگینی این قضیه این است که سر مر بی تیم فو تسال ما بر ای این که پسر ان پارسی فو تسال آرامشی مضاعف گیر ند از بر از یلا پیغام به مسئو لین در گیر انتخابات!! کمیته المپیک که شامل ر ئیس فد ر اسیو ن فو تبال و ر ئیس ساز مان تر بیت بد نی می باشند بفر ستد که کجا هست آن حمایتهائی که باید می کر دید و نکرده اید ؟بر استی سرمر بی تیم فو تسال ما باید در گیر حو اله های پژو ۲۰۶ باشد و یا این که با اعصابی آرام به ادامه باز یها بیاندیشد؟ این فو تسال ما کی از این در به در یها نجات پیدا می کند؟ لابد بعد از انتخابات( بخو انید انتصابات کمیته ملی المپیک) که آقایان بتو انند با احراز پستها با خیالی آسو ده به فکر شر اکت در سهم پیر و ز یها باشند

● پر سپو لیس

حکایتهای قطبی هم به گو نه ای سخت ملال آو ر تکر اری است از شهر سر خ پیغام می ر سد که امپر اتو ر از دستیارانش ناراضی است و آنان را ضعیف می داند ! راستی این افشین خان چند بار باید از یک سو ر اخ گز یده شو د ؟ حکایت سر مر بی و دست یاران پر سپو لیس در سال گذ شته را به یاد دار ید ؟ داستان مر ز بان و قطبی و یا قطبی و استیلی را که از یاد نبر ده اید ؟ حال می خو اهیم از افشین خان بپر سیم جناب سر مر بی بین المللی در کدام گو شه این دنیا یک سر مر بی در دو سال متو الی د ستیارانش را خو دش انتخاب نمی کند به او تحمیل می کنند و او ل آنان را بر اد ر و اسطور ه و.. می خو اند واز اسمهایشان تعر یف می کندو بعد به یک بار ه آنان را ضعیف و خائن می خو اند و جنگ و جدل و.. را ادامه می دهد؟ این داستان بی کلانتری نیمکت شما را چند بار دیگر باید شاهد باشیم ؟همچنین مشاهده کنید

سایت فراروخبرگزاری باشگاه خبرنگارانخبرگزاری مهرسایت تابناکروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ابتکارخبرگزاری برناروزنامه ایرانسایت اقتصادنیوزسایت مثلث آنلاین