پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

نوا


نوا

خدایا!
یاری ام کن آن گونه زندگی کنم که با نوری هر چند اندک در جهان هستی بدرخشم و شعله کوچک وجودم روشنی بخش دیده بندگان تو باشد.

سحر کیانی

خدایا!

یاری ام کن آن گونه زندگی کنم که با نوری هر چند اندک در جهان هستی بدرخشم و شعله کوچک وجودم روشنی بخش دیده بندگان تو باشد.

سحر کیانی