شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

سفال گری


به دلیل اهمیت حیاتی آب درمنطقه گرم وکم آب بوشهر ، تهیه وسایلی که بتواند نقشی درخنک کردن وخنک نگاهداشتن آب ایفا نماید از دیرباز مرسوم بوده وکارگاه های کوزه گری که عمدتا درشهرستان …

به دلیل اهمیت حیاتی آب درمنطقه گرم وکم آب بوشهر ، تهیه وسایلی که بتواند نقشی درخنک کردن وخنک نگاهداشتن آب ایفا نماید از دیرباز مرسوم بوده وکارگاه های کوزه گری که عمدتا درشهرستان های کنگان ، براز جان ، اهرم ودیلم فعالیت دارند، درکنارتهیه وسایل خنک کننده آب به ساخت سایر فرآورده های سفالین مورد نیاز مردم از قبیل : کوزه آب ، کوزه قلیان ، سر قلیان ، حب یاحبانه ، کشک ساب ، کاسه وبشقاب وغیره می پردازند ٠