پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

اثر الكل روی ارگانهای گوارشی


اثر الكل روی ارگانهای گوارشی

الكل اگر به صورت حاد دریافت شود موجب تغییر حركات مری می شود. ‌اطلاعات درباره‌ اثرات مزمن الكل محدود می باشد. الكل موجب شدت ریفلاكس معده به مری می شود و ممكن است به آسپیراسیون …

الكل اگر به صورت حاد دریافت شود موجب تغییر حركات مری می شود. ‌اطلاعات درباره‌ اثرات مزمن الكل محدود می باشد. الكل موجب شدت ریفلاكس معده به مری می شود و ممكن است به آسپیراسیون ریوی كمك كند، در حال حاضر اطلاع دقیقی كه به تایید تأثیر الكل روی ترشح اسید معده در انسان كمك كند وجود ندارد اما الكل موجب شكسته شدن سد مخاطی معده شده كه به نوبه خود موجب گاستریت و خونریزی نهایی در معده و روده می شود. مدركی دال بر تأیید تأثیر الكل به عنوان یك عامل ایجاد كننده زخم پپتیك وجود ندارد. غالباً الكلیك مزمن موجب گاستریت می شود كه هر دو نوع مزمن سطحی و گاستریت آتروفیك همراه با هیپوكلرایدری می باشد. دریافت الكل به صورت حاد و مزمن موجب تغییر مورفولوژی و ساختمان داخل سلولی لوله معده روده ای می شود.

نگارنده در ادامه آورده است كه مصرف زیاد، حاد و مزمن اتانول تغییرات زیادی از لحاظ ساختمان و فونكسیون روی پانكراس ایجاد می كند. اتانول باعث تغییرات مامیران سلولی شده و سیالیت آنها را افزوده و نفوذ پذیری آنها را به یون ها، اسید های آمینه و دیگر اجزایی حیاتی جهت متابولیسم سلولی تغییر می دهد. تجویز مزمن و حاد اتانول روی فونكسیون پانكراسی برون ریز در انسان و حیوان تأثیر می گذارد كه احتمالاً به وسیله تغییرات نور و هومورال فونكسیون پانكراسی با اثرش روی ساختمان و فونكسیون ما میران های سلولی و تغییرات ایجاد شده در متابولیسم پانكراس می باشد.

عزیز نوری