پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم ۲۳۸U قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی


مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم ۲۳۸U قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی

اورانیوم از گروه فلزات سنگین بوده و پرتوزاست در اثر گسترش صنایع هسته ای و استفاده از کودهای فسفری حاوی اورانیوم احتمال آلودگی خاک ها به این عنصر وجود دارد

اورانیوم از گروه فلزات سنگین بوده و پرتوزاست. در اثر گسترش صنایع هسته ای و استفاده از کودهای فسفری حاوی اورانیوم احتمال آلودگی خاک ها به این عنصر وجود دارد. به منظور مقایسه دو عصاره گیر شیمیایی رایج در استخراج اورانیوم مطالعه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل شامل دو نوع گیاه آفتابگردان و سویا، و شش غلظــت اورانیوم (۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم) با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. گیاهان بعد از یک دوره ۴۰ روزه و قبل از ورود به مرحله زایشی برداشت شدند. نمونه های خاک بوسیله دو عصاره گیر DTPA و AAAcEDTA عصاره گیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار اورانیوم خاک، مقدار اورانیم در گیاهان افزایش پیدا کردند. مقدار اورانیوم در ریشه آفتابگردان و سویا ۲۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آن دربخش هوایی گیاه بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که عصاره گیر های فوق با افزایش غلظت اورانیوم خاک، غلظت بالاتری از اورانیوم را استخراج کردند اما AAAcEDTA در تمام غلظت ها اورانیوم بیشتری را عصاره گیری کرد. مطالعات همبستگی نشان داد که هر دو عصاره گیر همبستگی خوبی را با غلظت اورانیوم در نمونه های گیاهی داشتند. هم چنین غلظت اورانیوم در نمونه های گیاهی با AAAcEDTA همبستگی بالاتری را نشان داد.

عنوان فایل
مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم (۲۳۸U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی application/pdf
Soil pollution.pdf
322 KB
دانلود

سعید باقری فام

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

امیر لکزیان امیر، سیدجواد احمدی، امیر فتوت، محمدفرهاد رحیمی

نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ـ شماره ۱، بهار ۱۳۸۸