یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید


امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید

شما امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید. اگر غم دردمندی قلبتان را فشرده و در خلوت گریسته باشید. اگر خطای دوستی را نادیده گرفته باشید و اگر به گناه خویش …

شما امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر به کسی صمیمانه مهر ورزیده باشید. اگر غم دردمندی قلبتان را فشرده و در خلوت گریسته باشید. اگر خطای دوستی را نادیده گرفته باشید و اگر به گناه خویش اعتراف کرده باشید.

شما امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر با یک شاخه گلی دلی را شاد کرده باشید. اگر قطره اشکی را از گونه‌ای سترده باشد و اگر سنگی را از پیش پای عابران دور کرده باشید.

شما امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر بسیار خندیده باشید، اگر دست دوستی را که به سویتان دراز شده صمیمانه فشرده باشید و اگر با دیدن زیبایی‌های طبیعت پی به قدرت پروردگار برده باشید.

شما امروز غنی‌تر از دیروزید، اگر بدی را با خوبی پاسخ گفته باشید و اگر برای به دست آوردن صفات بهتر کوشیده باشید و شما غنی‌تر از دیروزید، اگر خواهش آشنایی را برآورده باشید.

و شما امروز به راستی غنی هستید، غنی‌تر از همه افراد جهان و شما امروز روحی دارید بزرگ به عظمت آسمان و دریا و قلبی دارید پرمهر و روشن چون آفتاب گرم بهاران و اشکی دارید به صفای شبنم و لطافت گل‌های سرخ و درونی دارید به پاکی برف و زیبایی دمیدن شفق در صبح و شما امروز به راستی غنی هستید.