شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

عبدالقادر گوینده


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مسیقیدان ، شاعر و خطاط
عبدالقادر غیبی مراغی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مسیقیدان ، شاعر و خطاط
عبدالقادر غیبی مراغی