سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

سعدی اردستانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
سعدای اردستانی

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
سعدای اردستانی