یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی


حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی

کتاب « حاکمیت بر جزایر ابوموسی تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران » را نقی طبرسا نوشته و مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه آن را در ۸۶۸ صفحه منتشر کرده است .
کتاب مذکور …

کتاب « حاکمیت بر جزایر ابوموسی تنب کوچک و تنب بزرگ در روند سیاست خارجی ایران » را نقی طبرسا نوشته و مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه آن را در ۸۶۸ صفحه منتشر کرده است .

کتاب مذکور شامل دوازده فصل و تعدادی ضمایم و نقشه می باشد. عناوین برخی فصول و مطالب و ضمایم کتاب حاضر چنین است : خلیج فارس و جزایر سه گانه در گذر زمان موقعیت جغرافیایی و وضعیت جزایر سه گانه اعمال حاکمیت مستقیم دولت ایران بر جزایر سه گانه دوران اشغال جزایر سه گانه توسط انگلیس اعاده حاکمیت ایران به جزایر و بازتاب آن اراده و قصد ایران در حاکمیت بر جزایر سه گانه از ۹ آذر ۱۳۵۰ تا آبان ۱۳۸۴ فرامین کریم خان و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار در خصوص جزایر سه گانه متن معاهدات انگلیس و شیوخ سواحل متصالحه و عناوین متعدد دیگر.