شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

ابو زید عبدالعزیزبن مسلم قَسْمَلی خراسانی مروزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۶۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث ، فقیه و زاهد
وی از عبدالله بن دینار و مطرالورّاق و ایوب و ابو هارون عبدی و حصین‌بن عبدالرحمان …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۶۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث ، فقیه و زاهد
وی از عبدالله بن دینار و مطرالورّاق و ایوب و ابو هارون عبدی و حصین‌بن عبدالرحمان و ابو اسحاق همدانی و یحیی‌بن سعید انصاری و ابن عجلان و اعمش و مطرب‌‌بن طریف و یزید‌بن ابی زکریاء و دیگران حدیث شنید. ابن مهدی و عَقدی و قعنبی و عبیدالله‌ بن عائشه و حفص‌بن عمر حوضی و حفص‌بن عمر ضریر و شیبان‌بن فرّوح و عبدالصمدبن عبدالوارث و علاءبن عبدالجبار و ابو عبیده حداد و عبدالله بن رجاء و عبدالله بن معاویه جمحی و دیگران از وی حدیث روایت کردند. بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی در "صحاح" خودشان از وی حدیث نقل کرده‌اند. یحیی‌بن معین و عده‌ای دیگر وی را ثقه خوانده‌اند. یحیی‌بن اسحاق سیلحینی که از راویان او است وی را خوبان توصیف کرده است. وی ساکن بصره بود و در همان‌جا درگذشت.