شنبه, ۹ مهر, ۱۴۰۱ / 1 October, 2022
مجله ویستا

شناخت عوامل تنش زای محیط کار و روش های کاهش استرس زاها در محیط کار پرستاری به شیوه بحث متمرکز گروهی


شناخت عوامل تنش زای محیط کار و روش های کاهش استرس زاها در محیط کار پرستاری به شیوه بحث متمرکز گروهی

عوامل تنش زا در محیط کار پرستاری بسیار شایع است و موجب خستگی و عدم کارائی, کاهش حس همکاری و اشکال درتصمیم گیری و اشتباه وی می شود

عوامل تنش زا در محیط کار پرستاری بسیار شایع است و موجب خستگی و عدم کارائی، کاهش حس همکاری و اشکال درتصمیم گیری و اشتباه وی می شود. از این رو برای دستیابی به دیدگاه پرستاران درخصوص شناسایی عوامل تنش زا و روش های کاستن آنها درمحیط کار، باروش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز (FGD) ، هشت مصاحبة گروهی در چهار گروه (سابقة کار کمتر از ۵ سال و ۵ سال در هر جنس) با حضور ۵۶ نفر انجام گردید.

گروهها کمبود وسایل و تجهیزات و دارو، استاندارد نبودن دستگاهها، مناسب نبودن محیط فیزیکی بیمارستان، انتقال بیماری، عدم حضور به موقع پزشکان و ارتباط نامناسب همکاران با هم را از عوامل استرس زا در محیط کار نام بردند. پرستاران معتقد بودند که برنامة عملی و آشکاری برای کاستن تنش ها در محیط کادر پرستاری وجود ندارد ولی عدة کمی از افراد به نقش کلاس های آموزشی، وجود وسایل رفاهی محل کار، و همکاری بین واحدهای مختلف بیمارستان وخدمات تأسیساتی را از عوامل کاهش استرس دانستند. گروهها بر این نکته تأکید داشتند که حرکت هماهنگ مسئولین دفتر پرستاری وانجمن پرستاری می تواند به کاهش استرس در پرستاران کمک شایانی نماید.

در نهایت به نظر می رسد که عوامل استرس زا درمحیط کادر پرستاری بسیار شایع بوده و ضمن نیاز عطف توجه مسئولین انجمن پرستاری به ایجاد کلاس های آموزشی و مشاوره برای کاستن استرس درمحیط کادر پرستاری بخوبی محسوس است.

عنوان فایل
شناخت عوامل تنش زای محیط کار و روش های کاهش استرس زاها در محیط کار پرستاری به شیوه بحث متمرکز گروهی application/pdf
shenakhte avamel.pdf
138 KB
دانلود

مهین دیانت

سیامک یزدان پناههمچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیوبگردیسایت خبرآنلاینسایت برترینهاسایت جمارانروزنامه شرقخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینسایت عصرایرانسایت انتخاب