چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴ ـ ۲میلیون و ۷۸ هزار آمریکایی در سال ۲۰۰۴ پشت میله ها


آمار زندانیان آمریکا که ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴ از سوی دادستانی کل این کشور انتشار یافت و در روزنامه ها به چاپ رسیده نشان می دهد که ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۵۷۰ تن در زندانهای آمریکا پشت میله …

آمار زندانیان آمریکا که ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴ از سوی دادستانی کل این کشور انتشار یافت و در روزنامه ها به چاپ رسیده نشان می دهد که ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۵۷۰ تن در زندانهای آمریکا پشت میله ها هستند که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته اند.

طبق این آمار رسمی، چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۹۸۷ آمریکایی نیز در حالت آزادی مشروط هستند که باید شرایط مربوط را رعایت و منظما پلیس را از وضعیت خود آگاه کنند. عدم رعایت شرایط و بی خبر گذاشتن پلیس از وضعیت، باعث بازگرداندن به زندان و گذرانیدن بقیه دوره محکومیت در آنجا می شود. به این ترتیب؛ عده زندانیان آمریکا به نسبت جمعیت بیش از کشورهای دیگر است.

آمار زندانیان آمریکا که ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴ از سوی دادستانی کل این کشور انتشار یافت و در روزنامه ها به چاپ رسیده نشان می دهد که ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۵۷۰ تن در زندانهای آمریکا پشت میله ها هستند که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر داشته اند.

طبق این آمار رسمی، چهار میلیون و ۷۳ هزار و ۹۸۷ آمریکایی نیز در حالت آزادی مشروط هستند که باید شرایط مربوط را رعایت و منظما پلیس را از وضعیت خود آگاه کنند. عدم رعایت شرایط و بی خبر گذاشتن پلیس از وضعیت، باعث بازگرداندن به زندان و گذرانیدن بقیه دوره محکومیت در آنجا می شود. به این ترتیب؛ عده زندانیان آمریکا به نسبت جمعیت بیش از کشورهای دیگر است.