دوشنبه, ۷ فروردین, ۱۴۰۲ / 27 March, 2023
مجله ویستا

باب و بهاء خدایان استعمار تاریخچه بابیت و بهائیت


باب و بهاء خدایان استعمار تاریخچه بابیت و بهائیت

استعمار غرب و شرق پس از تحقیق در امر جوامع اسلامی تنها عامل مقاومت در آنها را عامل مذهب و دین یافت

استعمار غرب و شرق پس از تحقیق در امر جوامع اسلامی تنها عامل مقاومت در آنها را عامل مذهب و دین یافت .واز آنجا که مقابله مستقیم با دین واکنش مسلمانان را به دلیل تعصب در بر داشت.ودست آنها را کوتاه میکردهمان تز معروف دین علیه دین را بوجود آوردند.یعنی با ساختن فرقه وحزبهای استعماری با پوشش دین به جنگ دین و وحدت مسلمانان آمدند.چرا که اگر مسلمانان متحد بودند چاپیدن نفت و دیگر ثروتهای آنان آسان نبود.واز این رهگذر فرقه وهابیت را در عالم تسنن توسط انگلیس و بابیت و بهاییت توسط روسیه تزاری در عالم شیعه ساختند.در این مقاله سعی بر آن است که نحوه بوجود آمدن و فعالیت و بعضی عقاید و احکام بابیت و بهاییت را پیش چشم خوانندگان بگذاریم تا قول احسن را تبعیت کنند.

● فرقه بابیه

در سالهای حکومت محمد شاه قاجار و صدارت صوفی بی کفایت میرزا آقاسی یعنی زمانی که انگلیس و روسیه تزاری در خان گسترده منابع ایران با هم رقابت میکردندو پانزده سال بعد از اینکه شهرهای قفقاز از دست رفته بود سر و کله علی محمد شیرازی پیدا شد.

علی محمد شیرازی در اول محرم ۱۲۳۵ هجری قمری در شیراز به دنیا آمد.ابتدا او منشی تجارتخانه ی داییش بود.بعدا او در درسهای سید کاظم رشتی که او(سید کاظم)خود شاگرد شیخ احمد احسایی بود.حضور یافت.شیخ احمد که استاد سید کاظم بود پایه گذار فرقه ضاله(( شیخیه ))بود .اعتقاد شیخیه بر این بود که در زمان غیبت امام زمان حتما باید رابطی با او وجود داشته باشد. شیخ احمد احسایی مدعی بود که این رابط خاص خود اوست.

میرزا علی حمد مدتی در بوشهر بمنظور تسخیر خورشید در پشت بام و آفتاب سوزان آنجا به ریاضت بر خاست. واز این راه مشاعرش تکان خورده و دچار خبت دماغ شده .کینیاز دالگورکی منشی سفارت روسیه تزاری که اظهار اسلام میکرد و لباس روحانیت ه میپوشیدبرای مقاصد استعماری دولت متبوعش (یعنی ایجاد تفرقه بین مسلمین و ضعف آنها و تسلط بر منابعشان)اورا مناسب دید.به کربلا رفت و در حلقه درس سید کاظم رشتی جا گرفت.وعلی محمد را ترغیب به ادعای بابیت امام زمان علیه السلام کرد.مردم خسته از ظلم برای اینکه جزو ۳۱۳ تن اولیه باشند به سوی او شتافته و غوغایی شد.و رونق دادن به این دستگاه را زنی زیبا و دلفریب و طناز به ناو ((زرین تاج)) که به قره العین شهرت یافت به عهده داشت. البته علی محمدباب هم به او نظر خاصی داشت.

● ادعای علی محمد باب از بابیت امام زمان تا خدایی

علی محمد ابتدا خود را مامور از طرف امام زمان علیه السلام خواند.وکتاب احسن القصص را نوشت.ودر سوره ۷۶ آن گفت:من بنده ای از بندگان او(حضرت حجت )هستم.از ۱۲۶۰ تا ۱۲۶۴ تنها ادعای ارتباط با امام زمان را داشت.در اواخر ۱۲۶۴ ادعای قائمیت کرد.وگفت که من همان مهدی موعود هستم.ابوالفضل گلپایگانی مبلغ معروف و زبردست بهاییت در کتاب کشف الغطا صفحه ی۳۴۱ سطر ۲۰ مینویسد((باب در ماکو پرده از روی کار برداشت وندای قائمیت و ربوبیت و شارعیت داد.))باب در کتاب ((بیان))خود واحد اول باب ۲ و۱۵ و واحد دوم باب ۷ و واحد سوم باب ۱۴ خود را بعنوان رجعت رسول خدا و امام عصر معرفی کرد.وکتاب خود به نام بیان را آورد وآن را ناسخ قرآن خواند.سرانجام پای خود را فراتر گذاشت وخود را خدا اعلام کرد.باب در رساله((للثمره))در صفحه ۴ خطاب به میرزا یحیی صبح ازل (جانشینش)میگوید((ای یحیی گواهی بده بر من که نیست خدا جز من که مقتدر و محبوب هستم.))وهمچنین در کتاب پنج شان خود این ادعا را تکرار کرده است.حال اینکه یک نفر چگونه هم رابط امام زمان و هم خود امام زمان و هم پیامبر وهم خداست!!! این را باید از پیروان جاهل این حزب سیاسی پرسید.گفتنی است او را حضور ناصر الدین شاه قاجار فرستادند و در نزد علما چون نتوانست ادعاهای خود را ثابت کندبه امر ناصر الدین شاه کتک مفصلی به او زدندو او ادعاهایش را پس گرفت.ولی بعدا دوباره ادعاهایش را از سر گرفت.سرانجام علی محمد باب این عامل استعمار روسیه تزاری در سن ۳۱ سالگی به دستور امیر کبیر به سال ۱۲۶۶ در میدان مشق تبریز تیرباران و هلا شد.از نشانه ای کلاش بودن باب کتاب خاطرات پرنس دالگورکی منشی سفارت روسیه است. که این فرقه را ساخت.او در کتاب خود میگوید((مطالب کتاب الواح باب در سفارت روسیه انشا میشدو به او میفرستادند و خود علی محمد هم در آن اصلاحاتی میکرد.))

برای آشنایی بیشتر خوانندگان چند جمله از کتاب آسمانی!!! ((بیان))که علی محمد باب خود زحمت آن را کشیده میاوریم.این کتاب نه از نظر لغت عرب ونه از لحاظ معنی درست است.((انا قد جعلنا جلالا جللیلا للجاللین.انا قد جعلنا جمالا جمیلا للجاملین.اننی انا الله لا اله الا ایای واننی انا الله ذو الالهین.))

● حسینعلی بهاء

بعد از باب یحیی صبح ازل جانشین او شد.در این هنگام برادرش میرزا حسینعلی تا چندین سال پیرو میرزا یحیی بود.ولی بعد از چندی با گاو خواندن یحیی وپیروانش فرقه جدیدی بنا نهاد.وخود را بهاء الله خواند در نتیجه فرقه بهاییت به وجود آمد.او هم ادعاهای گوناگونی داشت.ابتدا ادعای بندگی کرد.چندی بعد در کتاب مبین (صفحه ۴۹سطر ۶)خطاب به پاپ خود را مسیح خواند.که رجعت کرده است.بعد در کتاب اقدس خود(صفحه ۱۴۵)ادعای پیامبری کرد.سرانجام در کتاب مبین صفحه ی ۲۸۶ گفت ((نیست خدایی جز من زندانی تنها))یعنی ادعای خدایی کرد.حتی به این هم اکتفا نکرد و ادعای خدا آفرینی کرد.این هندوانه را نبیل زرندی که یکی از شاگردانش بود در زیر بغل او گذاشت.وپیروان ایشان چنان که خود بهاءالله میگفت(اغنام الله=گوسفندان خدا-خدایی که خود بهاء بود.)مثل گوسفند سر در آخور جهالت فرو برده وهمه اینها را میپذیرفتند.

حسینعلی بهاء هم مثل باب جاسوس روسیه وعامل استعمار بود.چنان که خود در کتاب مبین صفحه ی ۷۶ سطر ۲۱ این را معترف است:((ای پادشاه روس...یکی از سفرای تو هنگامی که در زندان وزیر زنجیر بودم مرا یاری کرد.به خاطر این عمل خدا برای تومقامی عطا کرده استکه از علم و احاطه مردم بیرون است. ))وهنگام تبعید او از ایران به عراق به گفته خودش در اشراقات صفحه ی ۱۵۵ عده ای از سواران روس او را همراهی کردند.بعداز حسینعلی مزدور وجاسوس انگلیس یعنی عباس افندی فرزندش جانشین او شد.که از طرف انگلیس ها لقب (سر) گرفت.چنان که خود در مکاتیب جلد ۳ صفحه ی ۳۴۸ گفته))بار خدایا پادشاه انگلستان ژرژ پنجم رابا توفیقات رحمانیه خود تایید فرما.وهمواره سایه او را بر این کشور(فلسطین زمان قیومت انگلیس)مستدام بدار.))گفتنی است بهاءیان از یاوران انگلیس در تشکیل اسرائیل بوده اند.

چنان که شوقی افندی (نوه ونایب عباس افندی)در سال ۱۳۲۸ شمسیبه کلیه مراکز بهایی جهان چنین ابلاغ کرد((اولین شرط شورای جدید التاسیس بهاییان آن است که با سران حکومت اسرائیل روابط برقرار سازند.))

نگفته واضح است که بقاء این فرقه یا حزب سیاسی از همان ابتدا به قدرتهای استعماری وابسته بوده.اول روسیه بعد انگلیس حالا هم آمریکا.چنان که دوست نزدیک محمد رضا شاه و مشاورش ارتشبد فردوست در کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ص ۳۷۵ گفته:((آنها(بهائیان)برای تصرف مشاغل سیاسی منعی نداشته واین کاملا محسوس بود.وطبعا این افراد جاسوسهای باالفطره بودند.))یا در صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۴ همین کتاب میگوید((دکتر ایادی (بهایی معروف و دکتر مخصوص شاه)جاسوس بزرگ غرب مطلع ترین منبع اطلاعاتی سرویس های آمریکا و انگلیس در دربار و کشور بود.ونفوذ او با نفوذ محمد رضا مساوی بود.))

● بعضی از احکام باب و بهاء

۱) در بیا فارسی (ص ۱۷۶)باب میگوید:آب منی پاک است وهمچنین در جایی دیگر گفته:بخشیده شد بر شما آنچه را که در خواب میبینید .یا با مالیدن به خود استمناء میکنید.

۲) حج در مسلک باب عبارت است از زیارت خانه باب در شیراز ودر مسلک بهاء زیارت خانه باب یا خانه حسینعلی بهاء در بغداد.این مطلب از لوح مستور سوره ۶۱ و اقدس (ص۱۰) و گنجینه احکام (ص۵۳) استفاده میشود.

۳) حسینعلی بهاء همه محارم غیر از زن پدر را حلال اعلام کرد.

۴) مخالفت با علم و دانش که مشخصه خرافی بودن یک فرقه است چرا که میخواهد افراد خود را در جهل نگه دارد تا اطاعت کنند.باب در بیان عربی (باب ۱۰ واحد ۴ ص۱۳)گفته))تدریس در کتابهای غیر از کتاب بیان روا نیست))(بیان همان کتاب به اصطلاح آسمانی خود باب است.)

امروزه آمریکا حامی اصلی بهائیان است.وبا اسم حقوق بشر و حقوق اقلیتها از جاسوسان خود دفاع میکند.ودرداخل هم یکی از مترسکهای آنها وجاسوس سابق ساواک یعنی شیرین عبادی از آنها حمایت میکند.علاوه بر فرقه سازی و ایجاد تفرقه در بین مسلمین برای مشغول کردن آنه به خودشان علت دیگر حمایت آمریکا از این فرقه ها به خاطر عقاید خرافی آنهاست.تا اسلام را با نام آنها به جهانیان معرفی کند.وباید دانست که این تلاش آخر استعمارگران نیست بلکه به تازگی بوی این میاید که میخواهند ملغمه جدیدی از زرتشتی گری و اسلام را بسازند.چنان که دیده میشود آرمهای زرتشت در همه جا شیوع یافته .وچون نمیتوانند آن را مستقیما عرضه کنند مجبورند در پوشش اسلام عرضه کنند تا فرقه ای جدید بسازند.

▪ در آخر باید از پیروان این فرقه ها پرسیدکه:

ـ اولا: امام زمان دارای اسم مشخص(محمد)وکنیه مشخص(ابوالقاسم)وزمان تولد مشخص (۲۵۵ه-ق)است.حالا کدام اینها با باب و بهاء مطابقت دارد؟

ـ دوما: چطور یک نفر هم خدا و امام موعود و پیامبر است .آن طور که باب و بهاء ادعا کردند؟

ـ سوما:در روایات آمده بعد از ظهور امام زمان علیه السلام عدالت فرا گیر میشود و ظلم نابود.حالا باب و بهاء کدام عدالت را برقرار و کدام ظلم را نابود کردند؟ ضمن اینکه خود دست نشاندگان ظالمانی چون روسیه تزاری و انگلیس و آمریکا بوده و هستند.

هادی تاجیک

۱) بابی گری و بهائی گری: محمد محمدی اشتهاردی

۲) مقدمه کتاب مهدی موعود: مرحوم علی دوانیهمچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانوبگردیسایت ساعدنیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری مهرسایت پارسینهسایت آفتاب نیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت زومیتسایت عصرایران