شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

ابوالحسن مسدّد مزکّی نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: قَطَن بن ابراهیم
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث و عابد
از یحیی بن یحیی نیشابوری و جد مادری‌اش ، بشر بن حکم ، و اسحاق …

جنسیت: مرد
نام پدر: قَطَن بن ابراهیم
تولد و وفات: ( ... - ۳۰۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: محدث و عابد
از یحیی بن یحیی نیشابوری و جد مادری‌اش ، بشر بن حکم ، و اسحاق بن راهویه و داوود بن رشید و صلت بن مشعود جحدری و ابومصعب زهری و هم‌طبقهٔ آنها حدیث شنید. ابوحامد بن شرقی و محمد بن صالح بن هانی و عبدالله بن سعد و دعلج سجزی و علی بن عیسی و ابوولید حسّان بنمحمد فقیه و ابوالعباس سرّاج و دیگران روایت کرده‌اند.