پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

‌نایب‌رئیس دوم قاضی رنه بلا‌ت‌مان (بولیوی)


‌نایب‌رئیس دوم قاضی رنه بلا‌ت‌مان (بولیوی)

قاضی رنه بلا‌ت‌مان دارای تجربه زیادی در حقوق بین‌الملل، حقوق کیفری و حقوق بشر است. او استاد حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل بوده‌است. به عنوان وزیر دادگستری و حقوق بشر، کار خود …

قاضی رنه بلا‌ت‌مان دارای تجربه زیادی در حقوق بین‌الملل، حقوق کیفری و حقوق بشر است. او استاد حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل بوده‌است. به عنوان وزیر دادگستری و حقوق بشر، کار خود را بر سیستماتیزه و مدرنیزه کردن نظام قضایی و حمایت از حقوق بشر و ارتقای آن متمرکز کرد. وی همچنین برنامه دفاع عمومی سیار روستایی را پیاده کرد و دفاتر حقوق بشری را در مناطق اختلا‌فی، به ویژه در مناطق بومی، ایجاد کرد.

او به عنوان رئیس حوزه حقوق بشر و عدالت - ماموریت راستی آزمایی سازمان ملل متحد- در گواتما خدمت کرد. در این ماموریت مسوول راستی‌‌آزمایی توافق جهانی در مورد حقوق بشر بود که بر اساس توافقات صلح تاسیس شد. وی به خاطر التزامش به حقوق بشر و دستاوردهایش در این حوزه و همچنین اصلا‌حات قضایی، جوایز متعددی، از جمله جایزه بین‌المللی رابرت جی استوری، را دریافت کرده است. همچنین وی دکترای افتخاری از دانشگاه بازل را دریافت کرده است.