دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

روزی حکایتی


روزی حکایتی

● عشق چیست؟
نقل است که درویشی از منصور حلاج پرسید که: «عشق چیست؟»
گفت: «امروز بینی و فردا بینی و پس فردا».
آن روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد دادند.


تذکرَ الاولیاء

عشق چیست؟

نقل است که درویشی از منصور حلاج پرسید که: «عشق چیست؟»

گفت: «امروز بینی و فردا بینی و پس فردا».

آن روز بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد دادند.

تذکرَ الاولیاء