یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

اسماء و القاب امام زمان عج در قرآن کریم


اسماء و القاب امام زمان عج در قرآن کریم

“ یایها الناس قد جاء کم برهن من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا “ نساء آیه۱۷۴ “ ای مردم همانا بیامد شما را برهانی از جانب پروردگار شما و فرستادیم به سوی شما پرتوی آشکار “ مراد از نور چیزی به جز قرآن نمی تواند باشد زیرا فرمود انزلنا الیکم نورا

● حسن

“ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیئن و الصدیقین و الشهداء الصلحین و حسن اولئک رفیقا “ نساء آیه۶۹ “ و آن کس که اطاعت کند خدا و پیامبر را پس آنان با کسانی همراه اند که خدا نعمت به ایشان داده است از پیامبران و راستگویان و کشتگان راه خدا و شایستگان و چه نیکو ایشان رفیقان اند “ امام صادق در ذیل آیه می‌فرماید:”نبیین”رسول خدا(ص) است. “و الصدیقین” علی(ع) است. “و الشهداء” حسن و حسین (ع) است. “صالحین” ائمه(ع) می باشند. “و حسن اولئک رفیقا” قائم آل محمد‌(ص) می باشد.

● برهان الله

“ یایها الناس قد جاء کم برهن من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا “ نساء آیه۱۷۴ “ ای مردم همانا بیامد شما را برهانی از جانب پروردگار شما و فرستادیم به سوی شما پرتوی آشکار “ مراد از نور چیزی به‌جز قرآن نمی تواند باشد. زیرا فرمود: انزلنا الیکم نورا. مراد از برهان رسول اکرم و ائمه هدات است و رسالت. شاهد دیگر کلمه “واعتصموا” در آیه بعد است چون در تفسیر آیه ی ۳۰ آل عمران که فرموده : “واعتصموا بحبل الله جمیعا” که مراد ولایت،ائمه هدات،معصومین از امیرالمومنین تا وجود ولی عصر است.

● العزیز

“ یایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم ... من یشاء و الله واسع علیم “ مائده آی۵۴ ? “ ای آنان که ایمان آوردید هر کس بار گردد از شما از دین خود به زودی بیاورد خدا قومی را که دوستشان دارد و آنها هم او را دوست دارند فروتن اند در برابر مومنان گردن فرازان اند بر کافران جهاد می کنند در راه خدا و نمی ترسند از سرزنش سرزنشگر این است فضل خدا که می دهد آن را به هر که بخواهد و خداست گشایش دهنده دانا “ تاویل” عزیز” در این آیه امام زمان (عج) می باشد.

● حزب الله

“ و من یتول الله و رسوله و الذین امنوا فان حزب الله هم الغلبون “ مائده آیه۵۶ “ و آن کس که دوستی کند با خدا و پیامبرش و با آنان که ایمان آوردند پس به درستی که حزب خدا پیروزند “ شرط حزب الله بودن در این آیه ۳ چیز می‌باشد: ۱-اطاعت خداوند متعال ۲- اطاعت از رسول خدا ۳- اطاعت از مومنین (منظور از مومنین در قرآن ائمه معصومین و در عصر ما وجود ولی عصر می باشد.

● نور

“ و لکل درجت مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون “ انعام آیه۱۳۲ “ و هر کدام را مراتبی است در ازای آنچه انجام دادند و نیست پروردگار تو غافل از آنچه می کنند “ امام صادق : منظور از مرده ،نادانی است که هیچ نفهمد.

● آیت الله

“ هل ینظرون الا ان تانیهم الملئکه او یاتی ربک ... او کسبت فی ایمنها خیرا قل انتظروا انا منتظرون “ انعام آیه۱۵۸ “ آیا انتظار دارند جز اینکه بیایند به سویشان فرشتگان یا بیاید پروردگا تو یا بیاید پاره ای از آیات پروردگار تو روزی که می آید پاره‌ای از آیات پروردگار تو سود نمی دهد کسی را ایمان آوردنش اگر ایمان نیاورده باشد از پیش یا نیندوخته باشد در ایمان خود خیری را بگو پس منتظر باشید که ماییم منتظران امام صادق در ذیل آیه می فرماید : “آیات همان امامانند و آیه ای که مورد انتظار است قائم است . در آن روز کسانی را که اوست خدایی مه شما پیش از قیام او با شمشیر ایمان نداشته اند ایمان سودی نبخشد هر چند به امامان دیگر از پدران او ایمان داشته باشند.

● اعراف

“ و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیمهم و نادوا اصحاب الجنه ان سلم علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون “ اعراف آیه۴۶ “ و میان ایشان حجابی است و بر اعراف مردانی هستند که بشناسند هر کدام را به سیمایشان و ندا می‌کنند به یاران بهشت که سلام بر شما داخل نشوند در آن در حالی که طمع دارند “ امام علی (ع) در ذیل آیه می فرماید: “ما هسنیم اعراف. روز قیامت بر صراط خداوند عزوجل به بهشت نرود مگر کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم و به جهنم نرود مگر کسی که ما او را نشناسیم و او ما را نشناسد.

● اسم الله

“ و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون “ اعراف آیه۱۸۰ “ و برای خداست تامهای نیکو پس بخوانیدش با آنها و واگذارید آنان را که کجروی می کنند در نامهای او بزودی پاداش داده شوتد به آنچه می کردند “ امام صادق می فرماید: “آنان ائمه هستند.

● ساعه

“ یسئلونک عن الساعه ایان مرسها قل انما علمها عند ربی ... عند الله و لکن اکثر الناس لا یعلمون “ اعراف آیه۱۸۷ “ می‌پرسند از تو درباره ساعت چه وقت است لنگرگاه آن بگو که علم آن نزد پروردگار من است پدیدارش نسازد به هنگامش جز او سنگین است در آسمانها و زمین نیایدتان مگر ناگهان می پرسند از تو چنانکه گویی تو آگاهی از آن بگو که علمش نزد خداست لیکن بیشتر مردم نمی دانند “

● المص

“المص” اعراف آیه ۱ امام باقر(ع) فرمودند:”هرگاه حروف مقطعه را بدون تکرار برشماری هیچ یک از حروف مقطعه نیست مگر اینکه چون مدتش بگذرد یکی از فرزندان‌هاشم پس ازگذشت آن به پا خیزد سپس فرمودند: الف یکی ،لام سی،میم چهل،صاد نودوآن صدوشصت ویک می‌شود.آن گاه آغاز خروج حسین بن علی الم، الله بود چون مدتش بگذرد ،قائم(عج)از فرزندان عباس هنگام(المص)قیام می‌کند وقائم ما هنگام منقضی شدن آن در “الر”به پا خواهد خواست پس این را بفهم وخوب تدبر کن وحفظ کن وآن راازنااهل مخفی بدار.”همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری فارسسایت برترینهاسایت مجله شبکهسایت خبرآنلاینسایر منابعسایت رویداد 24روزنامه شرقروزنامه ابتکارروزنامه تعادل